Yoyosotmaal

in #esteem4 years ago

Hazārāṁ agrēzī sikhi'ārathī'āṁ nē ēśī'ā dē vāla saṭrīṭa igaliśa kēndarāṁ vica hāla hī vica prērita kītā sī jō mōtīvāla bhāśaṇāṁ atē nikōla maikasālī, amarīkī aikaṭara, jinhāṁ nē 80 aipīsōḍa ṭī.Vī. Sīrīza vica pramukha bhūmikā nibhā'ī sī, tōṁ ḍabalayū.Aisa.Ī.
image
Nikōla nē māraca 2018 daurāna 3 dēśāṁ dē 11 ḍabali'ū aisa sakūlāṁ vica prērita rahiṇa atē āpaṇē ṭīci'āṁ nū prāpata karana la'ī āpaṇī salāha nū sān̄jhā kītā. Nikōla nē WSE dakhaṇī kōrī'ā, hāṅgakāṅga atē cīna vica āpaṇē praśasakāṁ valōṁ su'āgata karana tōṁ hairāna hō gi'ā. Nā'īkala nē kihā"Stillspinningandrecuperatingfrommy3weekAsiatour! Jithē mainū tina dēśāṁ, paja śahirāṁ nū milaṇa atē hazārāṁ ēśī'ana praśasakāṁ nāla mulākāta karana la'ī milī. Atē mērī lā'īva saṭrīma vīḍī'ōza cīna vica 100,000 tōṁ vadha praśasakāṁ du'ārā dēkhē ga'ē hana. Iha ika vhīlavina dī yātarā sī... "

Unhāṁ vicōṁ ika praśasaka dā ika ḍabala ḍabalayū aisa aisa vidi'ārathī saimū'ala yaina dā udāharaṇa hai jisa nē kihā sī ki"nikōla dā hisā sacamuca sānū prērita karadā hai. Āpaṇī ḍūghī āvāza suṇana la'ī samāṁ kaḍhō. Āpaṇē supani'āṁ la'ī āpaṇē dila dī pālaṇā karō, bhāvēṁ kō'ī śaka, ḍara, cuṇautī'āṁ, rukāvaṭāṁ.

Ṭī.Vī. Dī laṛī vica nikalē dā kiradāra khā'ī mukha pātarāṁ vicōṁ ika hai, jō ki ḍabali'ū aisa ī dē vidi'ārathī'āṁ nū śurū'āta tōṁ lai kē unata taka 20 padhara dē kōrasa'tē agarējī sikhaṇa vica madada karadā hai. Vidi'ārathī ni'ūyāraka vica āpaṇē supani'āṁ dā pichā karadē hō'ē khōja dī usa dī yātarā dī pālaṇā karadē hana.

Ḍabali'ū aisa sī kēndarāṁ vica vāparī'āṁ ghaṭanāvāṁ vica nikōla nē ika prēranādā'ika bhāśaṇa ditā jisa vica usa nē kivēṁ agē vadhaṇā jārī rakhaṇa la'ī usa dē jīvana vica muśakila hālātāṁ nū harā'i'ā hai. Iha agarēzī sikhaṇa nāla sabadhata hō sakadā hai atē sahā'itā sikhaṇa vāla saṭarīṭa igaliśa saiṇṭara vica ṭīma tōṁ prāpata hō sakadē hana. Nā'īkalazōrainānikasiga kalāsigasōthōmōṭōpōṭasapharōmā'ī'arasapari'aśanasana ni'ūyāraka vica adākāra atē niramātā.

Nikōla vī usa śahira dē banasa, si'ōla, hāṅgakāṅga phalāvara śō'a atē da pīka, śaghā'ī vica baḍa, phōrabiḍa śahira atē cīna dī mahāna kadha samēta ka'ī thāvāṁ'tē vī ga'ē sana.

Vīḍī'ō palē'ara

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgking5 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19284.07
ETH 1313.08
USDT 1.00
SBD 2.45