Lopola

in #esteem6 years ago

නව භාෂාවක් ඉගෙනගැනීම සඳහා මාර්ග ඔබට ඔබේ වෘත්තීය අපේක්ෂාවන්ට උදව් විය හැකි ක්රම

සන්නිවේදනය සැබෑ ගෝලීය මුදලයි. එය වඩ වඩාත් අන්තර් සම්බන්ධිත ලෝකය තුල ගෝලීයකරණයේ රෝද රඳවන කාරනයයි.

නව භාෂාවක් ඉගෙනීම (වචනානුසාරයෙන්) සමාජමය හා සංස්කෘතික වශයෙන් අවස්ථා උදාකර ගත හැකිය.

නමුත් ඔබේ වෘත්තිය ගැන කුමක් කිව හැකිද? අලුත් භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීම සාර්ථකත්වයට උත්ප්රේරකයක් වන අතර තරගයට ඔබ වාසියක් ලබා දෙයිද?

පිළිතුර නම් "ඔව්" යන්නයි.

නව භාෂාවක් ඉගෙන ගැනීම ඔබේ වෘත්තීය අපේක්ෂාවන් වැඩිදියුණු කළ හැකි අති දක්ෂ හේතු 5 ක් මෙන්න:

නව අවස්ථා අනාවරණය කරන්න

විකුණුම් සහ අළෙවිකරණ සිට බැංකුකරණය දක්වා නීතිය සහ රජයේ වැඩ සිට ඉගැන්වීම දක්වා පරිවර්තන සහ පරිවර්තකයන් සඳහා ඉහළ මට්ටමක පවතින අතර, ඔබ ඔබේ භාෂා කථාවලට වඩා ඉහළ මට්ටමකට ගෙන ඒමට හැකිය.

වැඩිපුර මුදල් උපයන්න
image
ලන්ඩන් පදනම් කරගත් බඳවාගැනීමේ ආයතනයක් වන යුරෝ ලන්ඩන්හි පර්යේෂණයට අනුව, විදේශීය භාෂාවක් කථා කිරීම ඔබේ උපයෝජන බලය 15% කින් වැඩි කළ හැකිය .ඔබ කතා කරන තවත් භාෂා සහ ඔබ වඩාත් හොඳින් කථා කරන විට, වැඩි වැඩියෙන් ඔබ ලබා ගත යුතු වැටුප් .

ඔබේ කුලී අපේක්ෂාවන් වැඩි දියුණු කරන්න

බ්රිතාන්ය විදේශීය වාණිජ මණ්ඩලය මෑතදී වාර්තා කර සිටියේ විදේශයන්හි ව්යාපාරික කටයුතු කිරීමට අවශ්ය සමාගම් 60% ක් භාෂා බාධක නිසා අහෝසි වී ඇති බවය. ඔබ වැඩිපුර භාෂා භාෂා නිපුණතා සහිතව සිටින විට, ඔබට ඇසිරීම ඉහළට යා හැකිය.

වඩා හොඳ සේවකයෙක් වන්න

වෙනත් භාෂාවක් ඉගෙනීම අන් සංස්කෘතීන්ට, විවෘත මනසකින් හා මානසික විනයකට කුතුහලයක් පෙන්නුම් කරයි. විශේෂයෙන්ම විදේශීය අවශ්යතා ඇති අය විසින් සොයා ගනු ලබන සියලු වටිනා දක්ෂතා. වෙනත් භාෂාවල වචන සහ ව්යාකරණ තේරුම් ගැනීමට පටන් ගන්නා විට, අන්තර් සම්බන්ධිත ලෝකයක කොටසකි. බොහෝ සේවාදායකයින් සංස්කෘතිකමය වශයෙන් සංවේදී පුද්ගලයින් සොයමින් සිටිති. බොහෝ අය විශ්වාස කරන්නේ මෙම කුසලතා ඔබගේම අන්තර්ක්රියාකාරිත්වයකින් ඔබට උපකාර කරන බවයි.

වේගවත් වන්න

ඔබේ දිනුම් සහ වයස් වලදී ඔබ තරඟකාරී ඉරියව්වක් ලබා දෙන ඕනෑම දෙයක් ඔබගේ අපේක්ෂාවන් වැඩිදියුණු කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. බොහෝ විට, විදේශීය භාෂාවන් එකම ස්ථානයකට තරග කරන අපේක්ෂකයන් වෙන් කරන දෙයකි - විශේෂයෙන් ඔබේ ව්යාපාරය විදේශීය අවශ්යතා සඳහා නම්, වෙනත් සංස්කෘතියක් අවබෝධ කර ගැනීම පිළිබඳ අත්දැකීමක් ලබා ගැනීම. වෙනත් භාෂාවල මූලික අවබෝධයක් තිබිය හැකිය. ඔබ සඳහා ඔබට දොරවල් විවෘත කළ හැකිය. නමුත් ඔබ ඒවා වඩාත් හොඳින් කථා කරන විට, ඔබේ වෘත්තීය අපේක්ෂාවන් වඩා හොඳය. බොහෝ විට, එය වගකීමෙන් වැඩිවිය හැකි වගකීමක් සහ සමපේක්ෂනයේ අපේක්ෂාවන් සහ වඩා හොඳය.

ඩේවිඩ් බේකර්, ෆැෂන්ෂීස් ඩීඑස්ඊ හි ෆැන්ටසිෂ් කළමනාකාර හා සංවර්ධන අධ්යක්ෂක, දශක දෙකකට වැඩි කාලයක් WSE සඳහා වැඩ කරමින් සිටින අතර, ඉංග්රීසි ඉගෙනීම මහජනතාවගේ ජීවිතවලට ඇති කර ගත හැකි බව මුලින්ම දුටුවේය. එය දැන් WSE සංකල්පය නව වෙළඳපොලක් බවට පත් කිරීම හා ස්ථාපිත කිරීම ගෝලීය වරප්රසාදිත අවස්ථාවක් සඳහා ඔබ සලකා බැලිය හැකි ආකාරය පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඔබ කැමති නම්, ලෙක් බේකර්,

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.45 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.09
Server time: 04:09:37
Account Level: 0
Total XP: 84.05/100.00
Total Photos: 16
Total comments: 0
Total contest wins: 0
When you reach level 1 you will start receiving up to two daily upvotes

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by mgking2 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66073.32
ETH 3212.78
USDT 1.00
SBD 4.07