တစ္ေထာင့္တစ္ည

in #esteem6 years ago (edited)

အက်ဥ္းသားေတြ လႊတ္ေပးသတဲ့။
ႏိုင္က်ဥ္းဆိုတာအတြက္ တစ္ေခတ္ဆီက
အသံေတြထြက္ခဲ့ဖူးသူေတြပါးစပ္ ေလျဖတ္သြားတယ္။
ဘယ္လိုမူဆိုတာ မ်က္လွည့္ဆရာ ျပတဲ့ျပကြက္ထဲမွာ
လံုးဝကြက္ေပ်ာက္ေပါ့။
image
ပါေဂ်ာင္ေတြ ပါက်ယ္ေတြဆိုတာေမ့ထားၿပီး
ဒူတာေတးရဲ႕ အျပဳအမူေတြကို လ်ွာထုတ္ျပလိုက္တာ
စတိုင္ေတြက လွေနျပန္သလား။
အေျချပဳအသြင္ဆန္တဲ့ မိန္႔ခြန္းအေျပာမွာ
ကိန္းဂဏန္းေတြက ဟိုက္လိုက္ေဖာက္ထားတဲ့
အဘြားအို ဆံပင္လိုပါပဲ။
အဆင္မေျပေပမဲ့ လွလိုက္တာ ေမေမရယ္လို႔
ကြ်န္ေတာ္တို႔ နားရည္ဝေနၿပီေလ။
အမွားကို စာတိုေလးနဲ႔ ျပင္ဆင္ဖတ္ရွဳခြင့္အရမွာ
ငွက္ေတြအတြက္ ဝန္ခံရဲတဲ့ သတၲိအတြက္ တစ္မွတ္တိုးတယ္။
ဂုဏ္ထူးထြက္တယ္။
၂၀၂၀ အတြက္ ငွက္ရပ္ကြက္မွာ ႀကိဳတင္မဲေပါ့။
လင္းတေလာက္ေတာ့ ငွက္တိုင္းလွတတ္တာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔အိမ္အဝင္ဝမွာ စာေရးထားသင့္ၿပီ။
အခ်ိန္ကာလ မပါတဲ့ တိုးျမွင့္လစာ မနက္ျဖန္တိုင္းအတြက္
ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ မဟုတ္လား။
ၾကက္သားစားပြဲ။ ကေလးသူငယ္ပဲစားပြဲေတြအလြန္မွာ
ကြ်န္ေတာ္တို႔က ရာခိုင္ႏွဳန္းကို စားၾကမယ္။
အခ်ိဳ႕က အခြန္ကို စားၾကလိမ့္မယ္။
အခ်ိဳ႕ကေတာ့ သက္တမ္းလြန္အမွတ္တံဆိပ္ေဆးကို
စားျကလိမ့္မယ္။
ဝတ္စံုမထပ္တဲ့ ပဝါကြင္းသိုင္းကလည္း
ေခါင္းတစ္ခါခါနဲ႔ ေကာ့ပက္ပက္ လမ္းေလ်ာက္မွာေပါ့။
ဖာသူေတြဖာၾက။
ကာသူေတြကာၾကလိမ့္မယ္။
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တိုင္းျပည္အခြန္အတြက္
ရက္စြဲနဲ႔ ခုႏွစ္မပါတဲ့ ျပကၡဒိန္ကို လွန္ၾကတာေပါ့။
အနည္းဆံုးအဆင့္ေခြ်း။
အခန္႔မသင့္ရင္ေသြးနဲ႔။
ဆိုးေတာ့လဲ ေျမေဆြးဘဝပါပဲေလ။
ဒါပါပဲ မဟုတ္လား။
လိုင္ဇာနဲ႔ လက္နက္ငယ္တစ္ကမ္းအကြာမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ ဝိုင္တစ္ခြက္ အသံထြက္လာတယ္။

ေတာက္တစ္ခ်က္ ေခါက္လိုက္စဥ္မွာ မဲ့ၿပံဳးက အသက္မပါဘူး။

ဂ်ိဳးငွက္ကေလးမ်ား ထြက္လာေလမလားဆိုတဲ့အေတြးတစ္စ
က်ည္မခ ဘူးတဲ့လူေတြအတြက္ေတာ့ ကာရံေတြ ျပည့္လို႔။

အလံဆိုတာ လႊင့္ထူရတာပါကြယ္။
အခုေလာေလာဆည္ေတာ့ ညီေလးကို ကိုယ္ၿခံဳေပးလိုက္တယ္။
ညီေလး ေႏြးေထြးျခင္းကို ေအးခ်မ္းစြာခံစားပါေတာ့။

ေအာ္။ ညီေလးလဲ ပါသလား။
တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ကိုေတာင္ ေပးမတဲ့လား။
ဝိုင္တစ္ခြက္ေလာက္ အဖိုးမတန္ပါဘူးကြယ္။

သူတို႔က ငွက္ကေလးေတြ ဖမ္းခ်င္တာလား။
ဒါမွ မဟုတ္။
လြတ္လပ္သြားေစခ်င္တာတဲ့လား။
ညီေလး အိပ္မေပ်ာ္ခင္မွာ အိပ္မက္မက္သြားေသးတာကိုး။

လာပါကြယ္။
လႊင့္ထူခြင့္ မရတဲ့အလံကို ကိုယ္စီေဆာင္ၿပီး
ငွက္သြားဖမ္းၾကတာေပါ့။
ဒါမွ မဟုတ္ရင္လဲ လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးလိုက္ၾကပါစို႔။

အနည္းဆံုးအဆင့္ ငါတို႔အလံကို ၿခံဳေပးမဲ့သူေတာ့
ေမ်ွာ္လင့္ထားၾကမယ္ေလ။

ကိုယ္ေတြက ငွက္ကေလးေတြကို ရွာယံု သက္သက္ပဲ မဟုတ္လား။
မနက္ျဖန္တိုငါးလည္းဒီလိုပဲေနမွာပဲ။
မေျပာင္းလဲတဲ႕ စကားလံုးေတြနဲ႕
ဂ်င္းေပါတဲ႕တိုင္းျပည္မမွာလူျဖစ္လာရတာ
ကိုယ္တိငငါေတာင္ ဂ်က္းန႕႕စြဲေနျပီ။

Sort:  

ေထာက္ခံပါဒယ္ဘရို၊ ငပိေျကာ္ေလးေဆာင္ထားပါေလ....

အင္းပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဆင္ေျပပါေစဗ်ာ။
ေနာက္လည္း အားေပးပါဦး။ :) :)

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.65 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.13
Server time: 19:08:38
Account Level: 1
Total XP: 169.40/200.00
Total Photos: 32
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Resteemed your article. This article was resteemed because you are part of the New Steemians project. You can learn more about it here: https://steemit.com/introduceyourself/@gaman/new-steemians-project-launch

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.70 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.14
Server time: 15:08:18
Account Level: 1
Total XP: 175.10/200.00
Total Photos: 33
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.31 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maythu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.33
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 66598.01
ETH 3236.65
USDT 1.00
SBD 4.66