Bawaka khanalaypar

in #esteem6 years ago

image

Sa tate partemyarr tait u hcatepine shoetmahote rote pine masaanhcwm kalayy a pyany a w nhaint lyawwat paat saw pyaw mwae saint kyaunggaasiaamhaatpyuraan
aasaat, gunsikhkar sayhkyaar sany aahkyayaanaymyarrshi Self- mhaehko myaha int tainraan nhaint kalayyeat taatkyaw lwalkuuhkyawwmwae.
rautrwar htelltwin parwainmhu .A partemyarr aahtuu hcaung shout hphoet masaanhcwm kalayy tait eat nyarbhaat aasiaamhaatpyuraan nhaint aarrpayy r kya limmai
yainn aaraiaahkyinn pyi me nhang suungaal tawko myarraatwat tarwaanshisuu thoet aarrmar shinine aarainnaamyitmyarr ko mhabharsarraut extension ko, sayhkyaar
shoetmahote aakuuaanye myarreat suumeat hcaung shout mhu, shoutlwhar lote. rasaw kalayyeat a hkw aay nay raan saint lyaw sai saw aabhhoet
nhaint kalayy k hcaung shout mibh shoetmahote aahkyarr suumyarreat a hkw aay n raan .
aapod nhaint a nyetoehkyaae 3. tait masaanhcwm suungaal eata htuu loaauthkyetmyarrko aasiaamhaatpyuaakuuaanye
aahkartine taatninesamyaha pahchcuppaan saunggparreat 2 aakaung shoet yuupyee, tarwaanhkan aahkamae htoutpan payy hkanr kya limmai
bhandarrayy suungaal ko hcaung shout mibh shoetmahote aahkyarr suumyarreat aarainnaamyitmyarr ko nhaint sayhkyaar hcayraan dejine rayyswal par lainmai
masaanhcwmsuumyarraatwat kalayy htiroutsaw laatlham shipyee panyarrayy, lae kyint rayy, kyannmarrayy hcaung shout mhuan saungmhu aarr laathkantwaesone,
pyanlaihtuuhtaungrayy n saungmhu myarr, aahtoutaakuu tait u htonehcan aaloteaakine nhaint aapaannhpyay hkwin a lammyarrkopyinsain
kalayyeat sai mimi aaparaawain layyraal taatninesamyaha luumhurayy paungghcaeemhu nhaint tait u hkyinn hpwanhpyaoemhu, aaungmyinmhurashiraan
shoetmahote suumeat yainkyaayymhu nhaint hcatepinesinerar hpwanhpyaoetoetaathkyinn

 1. hc tate partemyarr, ninengantakar puupaunggsaungrwatmhu eat winyarin aatwat saint lyaw saw myarreat lelllhaal myaha int tainraan r kya limmai
  kyaotain karkwalmhu kyannmarrayyhcaungshoutmhu nhaint, sayybhaat sinerar hcatepanyar nae aalotelotetae eat laal pyin twinsatainnaahkyetaalaat
  d hpya ant way hkyinn nhaint ko rai mhaat satainnaahkyetaalaat mha wainrout hkwng aaparaawain masaanhcwm kalayymyarreat kusamhu,
  raan hc tate partemyarr aarr hpw ng eat rairwalhkyetmhar nhaint aatuu pyanlaihtuuhtaungrayy, panyarrayy nhaint aasaatmway mhuan saungmhu myarreat naeelammyarr,
  suuthoetrae hcwmrai nhaint kyawmkyinmhu toetaat hcay nhang i daysamyarr mhar suuthoetrae a thaae a kwone k yyaya wanya raan . i kiithcathangya
  aahtuu s hpyint aakaung hpwanhpyaoe sell ninenganmyarreat loaauthkyetmyarrko hpya eet myarreat hkawsaungswarr hkanr kya lim mai .
  saunggparr.
 2. pyihtaunghcu parte myarreat a myint sone rashi hcan eat hkanhcarr hphoet suungaal eat nyarbhaataasiaamhaatpyuraan
  kyannmarrayy nhaint narmakyann nhaint kyannmarrayy eat pyanlaihtuuhtaungrayy eat kusamhu myarraatwat aasouta ue hpyitsai . hc tate partemyarr r kyamai
  a bhaalsuu myaha m k layysai i kaeshoetsaw kyannmarrayy hcaung shout mhuan saungmhu mha wainrout hkwng myarr suu shoetmahote suumeat nyarbhaat soneshone kyaungg sayhkyaar hcayraan kyaoehcarrkya sai .
  .tate partemyarr k de nyarbhaat a pyi a wa. aakaungaahtaihpawrayy lite lim mai nhang aahtuu s hpyang, saint lyaw tae yuuramai
  aahceaaman:
  mwaykainnhc kalayy nhaint kalayy saysonemhu nhuann lyawwhcayraan .
  nhaint aatuu kalayymyarr aarrlone mha loaautsaw sayywarr aakuuaanye nhaint kyannmarrayyhcaungshoutmhu eat pyathtarannhkyet sayhkyaarhcayraan .
  aahkyayhkan kyannmarrayyhcaungshoutmhu eat hpwanhpyaoetoetaatmhu aapaw aalayypayy;
  aahkyayhkan kyannmarrayyhcaungshoutmhu eat muu bhaung aatwin aaparaawain rawgar nhaint aarharr hkyahoettae mhu, titehpyetnineraan.
  aarr hpyangaahkyinnhkyinn Alia, aalwaltakuu r shinine naeepanyar eat shout lwhar myarr nhaint myarreat pyahtarannhkyet mhatasaint
  htaeet swin hcain hcarr shoet myarreat aantararalmyarr nhaint aantararalmyarr ko yuupyee loneloutsaw aarharr aahcarraahcarmyarr nhaint saant shinn saw soutsoneray- ray,
  sabharwapaatwaannkyin nyaitnyammhu;
  mihkainmyarr myarraatwat saint lyawsaw Pre-Natal nae post-Natal kyannmarrayyhcaungshoutmhu sayhkyaarhcayraan.
Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 5.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 2/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.10
Server time: 15:57:41
Account Level: 1
Total XP: 135.75/200.00
Total Photos: 26
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.10 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Resteemed your article. This article was resteemed because you are part of the New Steemians project. You can learn more about it here: https://steemit.com/introduceyourself/@gaman/new-steemians-project-launch

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 65196.68
ETH 3170.61
USDT 1.00
SBD 4.12