Nature

in #esteem5 years ago

Alah hai pkoen meunan cerita jih hai hna masalah nyan ata gob bi pih koen hna masalah tacok aju deh nhoen na phala awak jok meuhsn kiban cit nteuk hna caraAlah hai pkoen meunan cerita jih hai hna masalah nyan ata gob bi pih koen hna masalah tacok aju deh nhoen na phala awak jok meuhsn kiban cit nteuk hna caraAlah hai pkoen meunan cerita jih hai hna masalah nyan ata gob bi pih koen hna masalah tacok aju deh nhoen na phala awak jok meuhsn kiban cit nteuk hna cara image

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16962.48
ETH 1259.45
USDT 1.00
SBD 2.16