မေတ္တာ

in #esteem6 years ago

ချစ်ခြင်း၏သဘောသဘာဝသို့မဟုတ်အနှစ်သာရမကြာခဏငြင်းခုန်နေတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်သော်လည်းနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့် ( "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ" ၏နာမ်) မချစ်အရာကိုအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်ရှင်းလင်းနိုင်ပါသည်။ အပြုသဘောစိတ်ဓါတ်များ (တူသောတစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းပုံစံ) ၏အထွေထွေစကားရပ်လေ့အမုန်း (သို့မဟုတ်ကြားနေစျြလြူရှုမှု) နဲ့နှိုင်းယှဉ်တာဖြစ်ပါတယ်အဖြစ် Love; ရင်ခုန်စရာပူးတွဲမှုတစ်ခုလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှု intimateform အဖြစ်ခြင်း, ချစ်ခြင်းလေ့တပ်မက်သောစိတ်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လျက်ရှိ၏ နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုမေတ္တာတော်ကိုမကြာခဏမိတ်ပိတ်ဖို့ရန်လျှောက်ထားသည်ကိုသော်လည်းနှင့်ရင်ခုန်စရာ overtones နဲ့လူ့ကြားဆက်ဆံရေးအဖြစ်ခြင်း, ချစ်ခြင်းတစ်ခါတစ်ရံ, ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်နေပါတယ်။ (နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေသဲသဲကွဲကွဲမရှိသော Usage "ရည်းစား", "ရည်းစား", "ကိုယ့်မိတ်ဆွေကောင်း" နဲ့လာ) ။

image

Sort:  

This post has received a 20.83% upvote from @sureshot thanks to: @min2thant!

@sureshot is part of the @fivestargroup movement in collaboration with @block-buster Witness.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 50602.14
ETH 2908.65
USDT 1.00
SBD 4.23