markup hcyaayynhuann

in #esteem6 years ago

tait u k a hkongya a mar mahpyithcalout wainngway mahpyithcalout konekyahcarate nyemyahabhaalmhar operating nay hpyint aamyat aahcwann taattaal . ray to pyay hkunhait, fixed konekyahcarate aatwat aapyaunggaalell aamyat puutwaltainpyahtarr output ko shoetmahote hcyaayynhuann aapaw a bhaalsuu myaha m saatrout partaal . kumpane myahasar naitmyuut konekyahcarate aahpyit karlato fixed konekyahcarate sakyasan nhaint aahpyit maroutme laipaat naysell hpyitsai . i sai aasayyhcate aataipyuhkaesai nineparsai . hcuhcupaungg konekyahcarate- hcuhcupaungg wainngway shu htaw int pone aatwat pone aasonepyuhkyinn, kumpane hcuhcupaungg konekyahcarate line nhaint hcuhcupaungg wainngway line eat taung hcaungg taanntuu shirar aamhaat mhar aamyat aahcwann kaungg lartarpar . fixed konekyahcarate aatwat toe aapyaunggaalellko eat pamarn aarrhpyint rigidly taat shift mha hcuhcupaungg konekyahcarate kway hpyitpaw hcay lain maal . hcuhcupaungg wainngway kway darmhamahote hcuhcupaungg konekyahcarate kway eat ponesandaran ko m saatrout shipartaal lain mai . aakyoesaat katot aamyat aahcwann puutwaltainpyahtarr output ko aatuutuu pain saatlaat taishi lain maal . darhar aahkyet kolaee mahpyithcalout wainngway- mahpyithcalout konekyahcarate shu htaw int a bhhoet poneko aasonepyu. rotepya nineparsai . fixed konekyahcarate aatwat tait u k pyaungglellmhu k i hkarr sait eat aanayaahtarr shoetmahote ponesanhtaran ko m aakyoesaatroutmhu shi lain maal .
image
payyhtarrsaw waalloaarr myain kway t shouttwin setting hcyaayynhuann nhaint nyemyahasaw kway aapaw tait u u hcarr payy aahkyet, koutnay k parwain paatsaatkataeek output ko tait kumpanetahku rae aakaunggsone aasaint ko sonehpyatraan naeelammyarr sonepyee aapyin, ဿone yhain pyaine m hu tya kwayarngya a hkongya a marnyemyaha ( aamyat aahcwann toemyahang hphoet hcyaayynhuann saatmhaatninesai ) htotelote raungghkyaraan pomo nhaitsaat aarayaatwat koutnay . aahtaatpar aamyinmyarr pahtam u sonehkyaylham MR = DTR / DQ = (PDQ + aahpyit mahpyithcalout wainngway a bhhoet huusaw aasone a nhunya pyan rayyhphoethpyitpartaal use.The htaat aamyat aakyaal hkyaaeaahkyayaanaymyarr a " ko pomo lwalkuuhcwar aasonehkya" ponehcan shoetmahote laat meat aotehcoe mhu aatwin htotehpawpyawwsonineparsai P nhang Q ko hcyaayynhuann nhaint aarayaatwat eata haungg nhaint aasait taanhpoemyarr a kyarr aalaalpine ko rainywhaann bhaalmharQDP) / DQ = P ko ​​+ QDP / DQ,

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51109.14
ETH 3057.99
USDT 1.00
SBD 4.07