htokaeshoetsaw bionicos,

in #esteem6 years ago

aahtuu s hpyint mak k hce ko hceetee nhaint paatwaannkyin eriyar htellmhar nouthtaut luukyaitemyarrtae lampaw aahcarraahcar, a torta hpyitpartaal . darhar aamyarraapyarr parwainpahchcaeemyarr nhaint aatuu kyaut aahkyahoetsaw aamyoeaahcarr tait liut, parwainparsai . darhar pyinsait paung mu n sait myoe eat nanparat matesaat sawaahkar, 19 rarhcu aatwin k ၎inneat muul shipartaal . aasopar torta hcar liut kwal nhaint pellmyoehcone htaeet swin hkyinn hpyint hcatainhkaesai . yanae refried pellmyoehconenaysell tortas aamyarraapyarr aamyoemyoe twin twaeshi ninemai hpyitsai . mak k hce ko hceetee twin, tortas aathakya aasonepwu aasoneaamyarrsone liut aahtaat myetnharpyin pawtwin nhaithku pyaokwal nae aatawlayy a pyarr liut, telera huhkawsai . aasopar sarr nyhaut paung mu hpyitsakaeshoet Puebla mhar pomo nhaitsaat paung mu n tait u cemita huhkawsai . nhait u hc lone daysamyarr mhar paung mu ant k puu pyinn tae pellmyoehcone nhaint aatuu sarr nyhaut paung mu, mone (Mayonnaise sharrparr sai) nhaint puu hkyaele ngarotekaungg aahkyahoetko myoe aahtuu s hpyint shin, a htuuhtuu a pyarr pyarr hpya eet nhaint aatuu kyaut hpyitpartaal .

mak k se kaan lampaw aahcarraahcar aapaw aamayrikaanthoeteat aamyan aahcarraahcar myarreat sya jar lwhammoemhunhaawinnpine 20 rarhcu aatwin kyee pwarr sataee . de upamar t hcya hku puu hkway eat tanhar hpyittaal, darpaymae Sonoran hcatine pyinsain kyaeat . suuthoet k a myarraarr hpyint bhay kwan paat rait nhaint aatuutuu kyaw pyeerain pyuat rasai . suuthoetharponemhaanhtaat Bun aatwat tarwaanhtamsaung paymaal condiments ponemhaan aarr hpyint aaan hcar tone hkaram hkyain see, kyaatswanne nhaintjalapeño ngarotekaungg paungghcaut hpyitkyaeat .
image
aahcarraahcar aapyin, lam hcyaayysailaee (ge frescas, tejuino nhaint tepache aaparaawain) aahkyaorai myarrnhaint (htokaeshoetsaw bionicos, tostilocos nhaint raspados kaeshoet) rayuuhtarrsaw aamyoemyoe raungg . aamyarrhcumhar maat le taithkwin tait u hcan puu thaellaahpyit atole raungg par lain maal .

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61750.30
ETH 3409.74
USDT 1.00
SBD 4.73