hkyain see myarr nhaint rwat nhang

in #esteem6 years ago

Salvadorian aahcarraahcar aaall sar bayy daw luumyoe k nay sainnsaatlar hkyetpyuat tae hcatinel hpyitpartaal . roeraraahcarraahcar aamyarrsone hkayatsait hainnlyaarmyarr aatwat urawp lha ny kwat nhang takw, Pipil aabhidharan luu myarrhtanmha hcarrnautrikhkar parwainparsai . paannkaan htellk aatawmyarrmyarrpyaungghpuu ( pyaungghpuu) nae lote naykyataal .

aaall sar bayy daw rae a sisar sone paannkaanaasopar pupusa tait u a htuu laat lote pyaungghpuu mu n nyaat shoetmahote deinhkell, chicharrón ( kyaw waatsarr hkwan), refried pellmyoehconeshoetmahote loroco ( aamayrik aalaalpine tait u sai hc pyit see a pw ng hpuu a ngone htwat jarti) nae kyaut saan mu n nyaat tortilla hpyitpartaal . saatsaatlwat rwayhkyaalhcararmakyaarhkan ayote (squash aamyoeaahcarr), shoetmahote kyaatswanhpyauu nhaint aatuu laee shipartaal . aahkyahoetk hcw ant hcarr hcarrsoutsine ko taung puhcwan shoetmahote hainn nu nwal rwat nhaint aatuukyaut pupusas ko saatkaut .

nha hcya u sai aahkyarr ponemhaan sarl bayy doehainnlyaarmyarr yuca frita nhaint pane twayhar rellenos hpyitkyasai . naat shine saw pe law pe nan a myitkyaww saw Yuca frita, pescaditas ( kyaw kalayy ngarr) nae curtido ( k hkyain gaw hpe htote, kyaatswanne nae monelarune topping) nhaint waatsarr hkwan nhaint aatuu tarwaanhtamsaung hkaesai . aasopar yuca tahkartaran pyuat aahcarr kyaw tarwaanhtamsaung naysai . panes con Pavo ( kyaat sain sarr nyhaut paung) puu nway saw kyaat sain ray ngote sainbhaw myarr hpyitkyasai . aasopar kyaatsain Marine hpyitpartaal, pyeetot Pipil aabhidharan nan sar myoe nhaint aatuu kainnhaint handpulled . de a sarr nyhaut paung mu a hcain a lar sahkwarrsee, kyaatswan, s laat, Mayonnaise nhaint mone nyainn naeaatuu image kyaat sain, hkaramaatuu tarwaanhtamsaung naysai . sarl bayy doe aahcarraahcar eat tait u k aamyarrkyee hcapein pyinsait paung mu n , ​​ darmhamahotedaalaoe Frances nhang aatuu tarwaanhtamsaung naysai

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.038
BTC 61816.87
ETH 3412.61
USDT 1.00
SBD 4.72