မိသားစုကိုအခ်ိန္ေပးပါ

in #esteem3 years ago

ကိုယ့္ကိုခ်စ္ခင္တဲ႕'သူ'ရွိတယ္ဆိုျပီး အေလးမထားဘဲမေနပါနဲ႕ တစ္ေန႕ေန႔တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္ မွာ အဲ႕ဒီ'သူ'ဆိုတာနဲ႕ေဝးကြာရတဲ႕အခ်ိန္မွာ "ေနာင္တ" ဆိုတဲ႕အရာဟာသင့္ကိုဆီးႀကိဳေနပါလိမ့္မည္။
image

Coin Marketplace

STEEM 0.98
TRX 0.13
JST 0.136
BTC 55765.38
ETH 2426.36
BNB 577.58
SBD 7.99