hcakarrpyaww koekarrshoetsaw

in #esteem6 years ago

daraapyin suuhkoekaaain '' hpamsee narreaatwin, FBI kam Baker nhaint marte naat hc eat rae liuthcar hcaraotetway htellmharaee Howard Hunt k rae nar manyya ko sharhpwaytwaeshi hkaesai . Hunt kanhaint Liddy laeelonehkyuanrayy " yo hci m" rautt ant nhaint aahkyarr a htihkite m hkan lonehkyuanrayy kihchcarautmyarr aarr hconehcamhcaitsayyraan htuuhtaunghkaesaw " aainhpyauutaw ray pite samarr" aahpyit luusimyarr nay tae seehkyarr shhoetwhaat lhuutsharrmhu htellmhar parwain paatsaat hkae kyasaw kyawwng, nait sain aotehkyaoterayy tarwaanshisuumyarrk hcoerain hkaekyasai . dainn noutpinetwin htiutpine nait sain laathtout sarar yaw hanya Ehrlichman Howard Hunt k aeaainhpyauutawrae contents aantararalkainn " naat shine saw hkyawwatl" ko shuko a mein hkyamhaat kyaungg saatsay htwatso hkaesai . Ehrlichman noutpinetwin kyaungg ngyinnsohkaesai . a sone mhartot dainnnhaint ( seehkyarr hcaitsainrayy aatwat) aaathp bhe aine rae hkaytt nywhaankyarrrayymhauu aaallpaathtarait Grey k Hunt k ae bhayy kainn lonehkyuan rar mha aahtoutaahtarr hpyetsee tawmuueat .

hkyoe-in ko mha nait sain eat kopine tonepyanmhu aanaeesone k n u, sansay a kyarr hkaepartaal . warr tarr gate aahcoerashaenaygyaaim Neal nait sain hkyoe-In eat kyaotain m sir hpuu kyaungg sayhkyaar hkaepartaal . saatsay aahtoutaahtarr aahpyit suuk " a mein htotesuu asshole hkaesuu karr a bhaalsuu?" nait sain ko mayymyan htarrtae aatwat ninengantawsammat nhaint waanhtam suueat karkwalrayy u hcee hkyaote, lhuhcwmaarraarainnaamyit Haldeman a kyarrjwanl 23 raatnaek taped hcakarrpyaww, koekarrshoetsaw [ koekarr loaaut] nait sain noutpinetwin shisaihphoet Haldeman a meinhtote hceaineaay aasopar hpouthtwin mhuaatwat raanponengway aarainnaamyitshoet F imageBI eat hconehcamhcaitsayy mhu pateshoet .

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66856.70
ETH 3114.05
USDT 1.00
SBD 3.75