ainkyaayymhu eat pu hkaat aahpyit

in #esteem6 years ago

saminekyaungg a po tayy mee yarr aahpyit luusimyarr saeet tite g rait myit nhaint u hp raat myit thoetaakyarr aasopar days, makyaarhkan lhu yrainywhaann sai . darhar luusarr htu ko pahtam imageasone hpaat rayy upadaymyarrko hpaantee kar hcanaittakya aahcoer- aahtuus Uruk " aeraat" sainnsaatlar saw a nay hpyint aouttwin myahoetkyeemyarr aatwat aasaatshin hphoet hcatainhkae kyaungg inayrartwin hpyithkaesai . aasopareriyar 6 htaunghcunhait bhehce kataeek aasaatsaat yainkyaayymhu mha aainpyan larhkaesai . aeraathar Akkadian, Sumerian, aar shu ri luu nhaint bar bu lone aainparyar eat baho hpyithkaesai . darhar a hc aalaalaalaat, Achaemenid, gari, Parthian, Sassanid, raw m, Rashidun, Umayyad, Abbasid, Ayyubid, mha nya go, Safavid, Afsharidand aawto maan aainparyar eat aahcateaapine taitraut hpyithkaesai .

aawto maan aainparyarSèvres eathcarhkyaote hkya. wayhpaan hkanhkaer saeet aahkar aeraat rae hkayatsait naalnimate a myarraarr hpyint ninengan paungghkyaote aasainnkyee aarrhpyint 1920 hkunhaittwin saatmhaathtarrsaw hkaekyasai . aeraat po tayy mee yarr rae byai tein lote pine hkwng aahpyit yuunitetaat kainn dam eata hkwin aarnar aouttwin htarrshi hkaeparsai . tait u kabhurainhcanait 1921 hkunhaittwin hcatain taihtaunghkaepyee nhaint aeraat eat nongyangan tyaww 1958 hkunhaittwin 1932 hkunhaittwin byai tein htanmha lwatlautrayy rashihkae hkae bhurainhcanait pyaolell taat nhaint aeraat sammataninengan hpaantee hkaetar hpyitpartaal . aeraatko 2003 hkunhait aamayrikaanpyihtaunghcu nhaint ၎inneat maharmatemyarr k taithku kyauukyawpyeenout 1968 kanay 2003 aahti aarrautsoshallait Ba'ath partek hteinhkyaotehtarr hkaesai, saat dam huuhceinrae Ba'ath parte taanhkoe mha hpaalsharr hkaesai nhaint partehcone parlemaanrwaykoutpwalmyarr 2005 hkunhaittwin kyinnpahkaekyasai . aeraat mharshitae aamayrikaanshinayhkyinn 2011 hkunhaittwin aasonesaat paymaae seereeyarr pyitwinhcait htanmha titelayyarin myarr pyi shoet hpate hcain aahpyit aeraat saunggkyannmhu saatlaat pomo pyinnhtaanlar . yainn saunggkyannsuu myarr htellk myawwatbhaat nhaint aanoutbhaat eat kyeemarrsaw aahcateaapine lu yuusaw ISIL kotinek taunggso aalwan a hpyet aotehcu shoet rout kyaeat . darhar kataeek aakyeeaakyaal shoneni m hkaetar hpyitpartaal . aeraat kar dait eat aahkyaoteaahkyaaraarnar ko kyaw aangyinnpwarrmhumyarr saatlaat . tait u k sandahkanyuupwaltwin

Sort:  

I will upvote and resteem your last blog post to my 36,000+ followers for free if you reply to this comment. Follow @a-0-0

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66940.80
ETH 3122.88
USDT 1.00
SBD 3.77