aatainnaadhamm

in #esteem6 years ago

kumpanetaithku a po lotesarr ngharram nay aahkartine kyount pyeesarr lotekine a pawngya thoet s lotesarrmyarr mha payysaung saeet loteaarrhk toemyahang hphoet shipartaallhoet hpyitpartaal . aasopar pone mhartot de aalotesamarr htoutpanrayy kway aaatit aahtaattwin kyaunggtaithku MC kway mha usaung

aamyarrsone aamyat aahcwann myarraatwat pahtam u sone yuumhuko a hkw aay nayhthoetnout MC nhaint MRP hkarr sait sonemhaat shirar pone eataamhaat A mhar hcate kyaaynautmhu hpyitpartaal . dark aalyarrlite wain roeaapaw L ko aatine aamyat aahcwann- puutwal tainpyahtarr aaloteaakine sonehpyatsai . saatsinerarloteaarrhk w hthoetnout aamhaat aam taw aarr hpyang, htoutpanrayy kway mha rashisawhpyitpartaal

M kamhar monopsonistic equilibrium yhain pyaine aahkyayaanaymyarr aouttwin rayuu maihusaw equilibrium nhaint aatuu nhaine yhain ninepartaal . pyainebhaat aaloteshin hcyaayykwathtell shoet wain hkyinn nhaint pahtam u sone aaloteshin a mhu aamyoemyoe shisamyaha waanhtam pyainepwalwain myarraatwat aalotelote m ae aahcarr ko rwayhkyaal par lain maal htoaahkar aam mhar htaat pomo myint marr tae loteaarrhk ko kamlham soparhchoet . hthoetaapyin pyainebhaat ko pahtam u sone aaloteshin a pawngya thoet s yahkain aamyat aahcwann rashi maihpyitkyaungg, aanote tait lyawwnaee- htaat-offset ko pahtam u sone aaloteshin rae n htam myarreat lotehk toe k nay pamarn, paungg kyawwng loteaarrhk eat jhayykwat htellmhar lotekine hphoet sonehpyat hkaepartaal suu ko a po saungg n htam a nay hpyint pawhtwatlarsaw aamyataahcwann toemyahaint larsai . darpaymaae pahtam u sone aaloteshin dar bhwarr sait mhar pyainebhaat rae waanhtam waanhtammyarrko tait u pain myang marr loteaarrhk ko puujaw sakkar bhhoet aarr hpyint tonepyan pyee lain maal . raladaahpyit ဿone yhain pyaine kumpane aotehcu t hcu hcyaayynhuanntway shothkya hkyinnnhaint output ko puutwal tainpyahtarr tait laatwarrkyeeaote raungghkyamhu aaniner yhain pyaine hkyinn hpyint pwarr naysai sakaeshoet mahotebhell aam htaatko C intersection image raan, pyainesinemhu mhat saint maihpyitkyaungg aatwat aaloteshinmyarr a kyarr n htam myarraatwat yhain pyainemhu i kihchcatwin lotehkalahcar nhaint aaloteaakine a hkwin nhait u hc lone toemyahang lain maal .

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68279.01
ETH 3694.74
USDT 1.00
SBD 3.65