ေငြ

in esteem •  9 months ago

image

ေငြ လူကဖန္တီး ထားေပမယ့္ လူကိုျပန္ကစားတယ္

ေငြကို လူက ကစားဖို့ၾကံ တိုင္း လူကိုျပန္ျပန္ ကစားတယ္

တန္ဘိုး ဆိုပီး ခြဲ ျခားၾကျပန္တယ္ မည္သို့ပင္ ဆိုေစ

ေငြဟာ ေငြ ဘဲ ျဖစ္တယ္ ကစားေစ ေပ်ာ္ပါးေစ ေမာ္ၾကြားေစ

ေငြ အသင္ဟာ တန္ဘိုး တစ္ခုနဲ႕ပါ သို့ေသာ္ အရာရာတိုင္းကို

သင္ဖန္တီး ဖ်က္ဆီး နိုင္စြမ္း မရိွပါ ဆံုးရံႈး လိုက္ပီဆို ျပန္လည္

ရယူနိုင္တာ သဘာဝ ပါ နည္းစနစ္က်က် သင္နဲ႕ က်ြန္ဳပ္

ျပိဳင္ဆိုင္မည္ တိုက္ခိုက္မည္ အသင့္ကို က်ြန္ုပ္ မၾကည္ျဖဴပါ

အသင့္ကို သာလူးလာ လြန့္လူးေအာင္ က်ြန္ဳပ္ ကစားမည္

@kyawkohtet
အေတြး အက္စ္ဘီဒီ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

အူးေယး အူးေယး😍😍😋

·

ဗ်ဗ်ဗ် ေျမာင္ေျမာင္ေျမာင္

You got a 3.36% upvote from @emperorofnaps courtesy of @kyawkohtet!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

ဟုတ္တယ္ေနာ္ Fighting ပါသား

·

ဟု ေက်းဇူးပါဗ်