သိသိႀကီးနဲ႔

in #esteem6 years ago

image

" သိသိႀကီးနဲ႔…"

ကိုယ္မလုပ္နိုင္မွန္းသိသိႀကီးနဲ႔
ေပးတဲ့ေနရာယူၾကတာပဲ…
ကိုယ္နဲ႔မထိုက္မွန္းသိသိႀကီးနဲ႔
ရသမွ်အခြင့္အခြင့္အေရး ေမာင္ပိုင္စီးၾကတာပဲ…

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သိသိႀကီးနဲ႔
မတရားေတြလုပ္ မဟုတ္မဟတ္ေတြေျပာ
သိသိႀကီးနဲ႔ လိမ္ၾကညာၾက
သိသိႀကီးနဲ႔ သူေတာ္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္ၾက
သိသိႀကီးနဲ႔ကယ္တင္ရွင္ေယာင္ေဆာင္ၾက
သိသိႀကီးနဲ႔ခံေနရတဲ့သူေတြလိွမ့္ခံရ
သိသိႀကီးနဲ႔မေျပာၾကမဆိုၾက ဝန္မခံၾက

image

ဒီေန႔အႀကီးဆံုးျပႆနာက အဲဒီ့ သိသိႀကီးနဲ႔ကိစၥ
တခ်ိဳ႕ဗ်ာ သိသိႀကီးနဲ႔ အရွက္ကိုမရိွၾကတာ…

ဒုကၡေတြလာေတာ့မယ္
သိသိႀကီးနဲ႔ ေစာင့္ၾကမွာလား ???
အခုထဲက ျပင္ၾကမွာလား ???

သိသိႀကီးနဲ႔ေမးမိျပန္ၿပီဗ်ာ
သိသိႀကီးနဲ႔ စိတ္ဆင္းရဲရျပန္ပါတယ္…

ေဆာင္းဦးလိႈင္

photo : facebook

image

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 44136.14
ETH 2353.54
USDT 1.00
SBD 5.22