ခရစ္တိုမ်ားကို တူးေဖၚျခင္း

in #esteem6 years ago

image

ခရစ္တိုမ်ားကို တူးေဖၚျခင္း

Mining လုပ္တယ္ဆိုတာ ဟာ ေငြလႊဲ လာ တဲ့ code ေတြကို အေျဖထြက္ဖို့ တြက္ခ်က္ရတဲ့ ျဖစ္စဥ္ကို ဆိုလို တာျဖစ္ပါတယ္။
ပို့ခ်င္တိုင္း ပို့လို့ ရ ေနရင္ bitcoin ဆိုတာ တန္ဖိုးရွိ မလာနိုင္ပါ ဘူး။
ပို့ေဆာင္လိုက္တဲ့ သူဆီက ထြက္သြားတဲ့ digital code ပမာဏ ဟာ ပို့သူဆီမွာ အနွုတ္ ျပ သြားမွာ ျဖစ္ျပီး ထို code ေတြဟာ internet network ထဲေရာက္ သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။
ဒီလို ေရာက္လာတဲ့ code ေတြဟာ ထို ပို့သူ အေနနဲ့ ယခင္က ပို့ျပီးသား code ေတြဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာကို network ထဲမွာ တြက္ခ်က္စစ္ေဆးပါတယ္။

image

တကယ္လို့ ထိုသူဆီက ပို့ခဲ့ျပီးသား code ေတြဆိုရင္ လက္ခံ မပို့ေပးပါဘူး။
ဒီလို စစ္ေဆး မွ သာ လွ်င္ Bitcoin ေတြဟာ ၂ခါ ထပ္ အပို့မခံ ရပဲ တန္ဖိုး ရွိေန မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို network ထဲမွာ စစ္ေဆး ျပီး တန္ဖိုးရွိေၾကာင္းသတ္မွတ္ျပီး ရင္ေတာ့ ထို code ေတြကို လက္ခံသူရဲ့ wallet ထဲပို့ေပးလိုက္ျပီး ထို လႊဲပို့ျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို block အေနနဲ့ မွတ္တမ္း တင္ပါတယ္။

ထိုကဲ့သို့ တြက္ခ်က္ေပးေသာ သူကို Miner လိုေခၚဆိုရပါတယ္။

cd# ခရစ္တို

photo : google

image

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.034
BTC 44199.88
ETH 2363.80
USDT 1.00
SBD 5.23