Phanpalin htaekapan

in #esteem6 years ago

Bracco aetaleninengan rae aasait hkaunggsaungmyarr mha sar aetale mellsandashinmyarr mha hpaansainn taw kyeemarrsaw gati tawmyarr a nay hpyint tait u wayy aawhait sawaasanko " hu painhcain hcanait, aalaalaalaat mha aahkwan hpyattoutmhu nhaint aalaalaalaat pyupyinpyaungglellmhutway" aahkyahoet aaungmyinraan lain maal yonekyisai . suumyarrsai hpwalshi tae aahkwan lwatngyaaimhkyamsar hkwin shoetmahote aahkyarr aalwaltakuu pyi me nine aatineaatar aarr hpyint payy hkyaay swarrmaihpyitkyaungg suu k sosai .
image
aetaleninengan k ၎inneat aasopyuhkyet aahcoer htellmharhkya toned meaarnarr Syriza parte rwaykoutpwal mellswalhcaeeronerayykarlaaatwin Ultra- laatwell muuwardamyarr aasopyuhtarr bhaalmhar garininengan rae hcannamuunar, lo kya nar hphoet po hpwalshi sai, Bracco hkaant mhaann hkaepartaal .

Sort:  

This was worth running it through translation service. Cheers

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.036
BTC 61513.89
ETH 3378.20
USDT 1.00
SBD 4.61