Phanpalin htaekapan

in #esteem3 years ago

Bracco aetaleninengan rae aasait hkaunggsaungmyarr mha sar aetale mellsandashinmyarr mha hpaansainn taw kyeemarrsaw gati tawmyarr a nay hpyint tait u wayy aawhait sawaasanko " hu painhcain hcanait, aalaalaalaat mha aahkwan hpyattoutmhu nhaint aalaalaalaat pyupyinpyaungglellmhutway" aahkyahoet aaungmyinraan lain maal yonekyisai . suumyarrsai hpwalshi tae aahkwan lwatngyaaimhkyamsar hkwin shoetmahote aahkyarr aalwaltakuu pyi me nine aatineaatar aarr hpyint payy hkyaay swarrmaihpyitkyaungg suu k sosai .
image
aetaleninengan k ၎inneat aasopyuhkyet aahcoer htellmharhkya toned meaarnarr Syriza parte rwaykoutpwal mellswalhcaeeronerayykarlaaatwin Ultra- laatwell muuwardamyarr aasopyuhtarr bhaalmhar garininengan rae hcannamuunar, lo kya nar hphoet po hpwalshi sai, Bracco hkaant mhaann hkaepartaal .

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

This was worth running it through translation service. Cheers