myint htae ka moon

in #esteem6 years ago

aelldarko " hu pyinnhtaan pyee parlaathcatine hkuhkan s ant kyin lartar twayhar aahchcarayyninengan raansuumyarr k koutyuu tae sain hkyaine twin lonehkyuanrayy aahpyitaapyethconehcamhcaitsayyraan Qassam tautm myarr k koutyuu tae shotehtway lonehkyuanrayy nhaint htoutlhamrayy hcaitsainrayy karlaaatwin tait u deplorable rarjawaatmhu aalaalpine garjar kam myaung daysamharshitae Zawayda eat eriyar kyawanotethoeteat muu gyaar he dain s ant kyin rar aarautkoyuu .

Qassam tautm, harrmaat hc eat laatnaatkine taungpan neehcautsuu tait u k aarainnaamyit, hkyawwat aotehcu rae aaingyinneyar yuunait aahpwalwainmyarr suu aapaunggthoet hcaitswaykyaw hkaekyasai husosai .
image
aasopar poutkwalmhu eat aatiaakya ko hkw aay n myaww masirasayy hkaekyasai nhaint garjar kam myaung days myarreat hteinhkyaotemhu saw harrmaat hc , a bhaalsuu myaha m k nouthtaut aasayyhcate aahkyetaalaatmyarrko htoutpan payyhkaesai . tait u htaat po saw a ngaal taann aararshi t u k aahcawpinek aahchcarayy hcaittautk parwain paatsaat hkaesai ko ngyinnpaal hkae paymaae aahchcarayy hcaittaut pyaww hkwin r puggol, aahpyitaapyet aapaw mhaathkyetpayyraan ngyinnsohkaesai . poutkwalmhutaithku aahchcarayy sapate eat ralad hpyithkaesai mashi hkyethkyinn aariutaayaung shihkaesai .

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 51585.81
ETH 2934.82
USDT 1.00
SBD 4.18