Kway lar kyaung lar?

in #esteem6 years ago (edited)

image
2005 hkunhaittwin aarnarpinemyarrk muuyaitsayywarr mhaawinhko aahceaahcainmyarr twin aasonepyu lyetshi hkae kolanbheyar aatwat laalyar k nay hkway pout hc kokaaltainninehkae

'' luumasaanshirarshoet swarr. ''

aarnarpinemyarr kolanbheyar aatwat nhait dar jain sansay luukonekuusuumyarr ann kyin ko hpamsee pyeenout lo paat j Elorza 2005 hkunhait tait ram pyay hpyitlarhkaesai .

aellde nhait, 10 hkway pout hc kolanbheyar aatwat laalyar aapaw tait u hconehcam wainrouthceenainn hcain k twaeshihkaesai . aasopar sharhpwaytwaeshi hkway pout sonehku muuyaitsayywarrmyarr san hphoet twaeshihkaesai, EFE k hpawpyahkaesai . The Associated Press eat aasoaar sone ngarrhku htwatpyay nhaityout kolanbheyar relltauthpwal myarraatwat muuyaitsayywarr-sniffing hkway hpyitlarhkaesai t aaparaawain mway hcarr hkaesai, rawgar kuuhcaatmhu k nay say sone hkaeparsai .

" aahkyane kyaw, aamyat aahcwann myarraatwat muuyaitsayywarraahpwalaahcaeemyarr '' shangya htarr. ray ngaat muuyaitsayy si bhhoet aapyitmae hkway pout hcako aasonepyu. nae tuu m tway wan hcarar pyitmhu lotehphoet suuthoetko u saung," gyaaimit Hunt, muuyaitrarjaraahpyit aamayrikaan muuyaitsayy titehpyetrayy hcatain aarnar taiaotehkyaoterayy (DEA) eat nayuuyout rone eat u hkaungg k pyawwparsai .

Hunt k tait u aahpyit muuyaitsayy konekuu aahceaahcainhpawpyahtarr " luumasaanshirarshoet swarr. . "

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51133.72
ETH 2944.53
USDT 1.00
SBD 4.24