chocolates stawbarry

in #esteem6 years ago

shu aain parisaatko mhakahcarrhkyinn Kim k? aahkyahoetsonesautsuumyarr Trump s ant kyin hkwanaarr nhaint litelyaww aaung m so aamayrikaan hcateaarr htaat saan tae pyitwin pyapwal aahpyit myawwatkoreeyarrrae noutsonehtote satipayy kyi par . tinepyi litehcarr aapyuaamuu taithku shilyarrsaw samine shipartaal, nhaintyahkaink 1950-53 koreeyarr hcaitpwal aarr hpyint kwal kwar misarrhcu myarraatwat hcehcainhtarr misarrhcutway pyanlai twaesonepwal aaparaawain, noutsone minaitmhar soe l nhaint warshintaan nhaint aatuu aapayyaayuu hpyetsaim nhaint a bhhoet aapyan 2012 hkunhait, laatnaatmyarr hcamsautmhu rautsine m ae gati taw nhang hcautsinesawhtarrpartaal hcarrnautrikhkar aakuuaanyetwaypayyhphoet .

Read more: myawwatkoreeyarr denuclearization: pyuan yam yonekyi hcatehkya r ninesanaee
image
a bhaal kyount hcain kar puu aahcaeeaawayy sothkyet hpyitparsai: Trump suu myawwatkoreeyarrrae makyaarsayyhkaink nyauukaleeyarr nhaint donekyai hcamsautmhu aapaw hcakarr myarr nay tae hcaitpwalaatwat hcaehcaut aasopar hconetwal aasonehcarate laaatwinshinaysawlaee Kim k hpya eet saee hphoet hcehcain hkaepartaal kyay nyar hkyinn hpyint aamyarrsone koreeyarr hcaung kyi aanaarr saint . Trump rae sammateat aakyeemarrsone santamaanrayy aaungmyinmhu aahpyit shumyin sai hcain kar puu htiutseeaahcaeeaawayy m sohpyetsaim - tait u a mhu tawko htamsaung aamayrikaansammat nhaint myawwatkoreeyarrhkaunggsaung myarr a kyarr pahtam u soneaahcaeeaawayyko - lonew nyauukaleeyarrlaatnaat aahceaahcain hpyetsaim hphoet pyuan yam aatainn raan aarrhtotemhu mha aadhik htoenhaat kinetwal hpyayshinn lain maal .

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-16T16:35:15
Account Level: 1
Total XP: 130.00/200.00
Total Photos: 20
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51019.32
ETH 2932.25
USDT 1.00
SBD 4.23