Bird ka lay

in #esteem6 years ago

Pell tararrsuukyee rae sonehpyathkyet aoutpar tarwaanhkan mha sawlaee m lwan kyauu taunggpaan kyaeat . suu k tasamaattaee shuko s ant kyin hcwuthcwalhkyet ngyinnpaal hkaesai .

aasoparaasaat 76 nhaitaarwal haungg t u bartekaan bhandarrayy aakyeeaakell yahku liinpinesinerar aalwalsonehcarrmhu hcwalhkyet a bhhoet hcamsaut rauttai raan aasaint a myint sone kaatsalait aararshi t u hpyit lim mai .

Pell sarrkaung htouthkan aarrpayymhu aotehcu myarrhtanmha wayhpaanmhu naysawlaee, bartekaan rae bhandarrayy aakyeeaakellaahpyit hkaant aaut hkyinn hkanhkaerasai . liin- aalwalsonehcarrmhu aashotetawpone tait u k aarayaatwat kambharlone aanhaan kaatsalait bhurarrkyaungg rae poneriutko takaaltot parpye .
image
wayhpaan suumyarr k kaatsalait bhurarrkyaunggpoterahaannmainnkyee Francis k liinpinesinerar aalwalsonehcarrmhuaapaw 2014 hkunhait " suny saeehkanhcate" a paung hkan naysawlaee, tararrmyahatamhu kyauulwansuu ko routhcay hphoet naeenaee aamhuko pyu taw muu kyaunggko ngyinn hkone .

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.14
JST 0.039
BTC 62113.75
ETH 3431.41
USDT 1.00
SBD 4.87