ဝိတ္ခ်ဖုိ႔ရာ ေလ့က်င့္ပါ

in #esteem4 years ago

lh6ntz1gp8.jpg
အစာမစားခင္ တစ္နာရီအလုိမွာ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တာ အေကာင္းဆုံးပဲ။ ေခ်ြးထြက္ျပီး ႏွလုံးခုန္ျမန္ရင္ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈလဲျမန္လာတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါ ပထမဆုံး ၁၅မိနစ္က ပ်င္းစရာေကာင္းတယ္။ အရွိန္ရလာလွ်င္ သူ႔ဘာသာသူလုပ္ခ်င္စိတ္ေပါက္လာတယ္။ ေနာက္ဆုံးေလ့က်င့္ခန္းျပီးတဲ့အခါ မိမိကိုယ္ကုိယုံႀကည္မႈျမင့္တက္လာတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေႀကာင့္ ေလ့က်င့္ခန္းကုိလဲ အားတင္းျပီးလုပ္ပါ။ အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။ အစပုိင္ပဲ အားထုတ္ဖုိ႔လုိတာျဖစ္ပါတယ္။
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္တဲ့အခါ ပထမဆုံး ငါးမိနစ္ကုိေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းအတြက္ သီးသန္႔အခ်ိန္ေပးသင့္ပါတယ္။ႀကြက္သားေတြ ေသြးေလွ်ာက္အားမ်ားရင္ အေႀကာေတြအလုိလုိေျပေလ်ာ့လာတယ္။ အဲဒီအခါ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖုိ႔ ေတာ္ေတာ္လြယ္ကူသြားတယ္။ဝိတ္ခ်တဲ့အခါ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းက ေတာ္ေတာ္အေထာက္အကူျပဳတယ္။ ၁၅မိနစ္နဲ႔ကုိ ေခ်ြေတာ္ေတာ္ထြက္ျပီး ကယ္လုိရီေတြ ကုန္ဆုံးေနတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ေလ့က်င့္ခန္းျပီးတဲ့အခါ အိပ္ထမတင္ဗုိက္ေလ့က်င့္ခန္းကုိ ၁၅မိနစ္ သီးသန္႔ထပ္လုပ္သင့္ပါတယ္။ ဗုိက္ခ်ပ္ဖုိ႔ဒီေလ့က်င့္ခန္းက အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳခဲ့တယ္။
ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျပီးတဲ့အခါ အိပ္ထမတင္ ထုိင္ထခါးလွည့္ စတဲ့ေလ့က်င့္ခန္းေတြနဲ႔ အရင္လုပ္ရမယ္။ျပီးမွ နည္းနည္းျပင္းထန္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းေတြဆက္လုပ္သင့္တယ္။ တအားျပင္းထန္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ဴ ိးကုိ မိနစ္၄၀ထက္ ပုိလုပ္မိရင္ Cortisol ေဟာ္မုန္းထြက္လာတတ္တာလဲ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

Sort:  

Congratulations @khaylay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 27115.74
ETH 1680.96
USDT 1.00
SBD 2.30