Blog

in #esteem4 years ago

Alah hai pkoen meunan cerita jih hai hna masalah nyan ata gob bi pih koen hna masalah tacok aju deh nhoen na phala awak jok meuhsn kiban cit nteuk hna caraAlah hai pkoen meunan cerita jih hai hna masalah nyan ata gob bi pih koen hna masalah tacok aju deh nhoen na phala awak jok meuhsn kiban cit nteuk hna caraAlah hai pkoen meunan cerita jih hai hna masalah nyan ata gob bi pih koen hna masalah tacok aju deh nhoen na phala awak jok meuhsn kiban cit nteuk hna cara image

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.033
BTC 23297.10
ETH 1838.78
USDT 1.00
SBD 3.21