Life

in #esteem6 years ago

Hai apa kapluk pat jink peu manteng na hana ka peuget lucu lee algoe seban ka knge. Keu luvu masak. Hana ka peyget lee hana ngoen peu kheum le nyoe mnyoe hana ka peguet lee bek. Tuwe ka peuget lom behHai apa kapluk pat jink peu manteng na hana ka peuget lucu lee algoe seban ka knge. Keu luvu masak. Hana ka peyget lee hana ngoen peu kheum le nyoe mnyoe hana ka peguet lee bek. Tuwe ka peuget lom behHai apa kapluk pat jink peu manteng na hana ka peuget lucu lee algoe seban ka knge. Keu luvu masak. Hana ka peyget lee hana ngoen peu kheum le nyoe mnyoe hana ka peguet lee bek. Tuwe ka peuget lom beh image

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 63713.30
ETH 3389.19
USDT 1.00
SBD 2.62