"လူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ဦး​ေႏွာက္​အသံုး ျပဳမႈအားနည္​း​ေနသူမ်ား"

in #esteem5 years ago

လူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕ဦး​ေႏွာက္​ဟာ လူတစ္​​ေယာက္​ရဲ႕အသက္​ပါပဲ။ ဒါ​ေပမဲ့ခင္​ဗ်ားရဲ႕ဦး​ေႏွာက္​ကုိအႀကိဳးရိွရိွအသံုးခ်သင္​့ပါတယ္​။လူ​ေတြအ​ေပ်ာ္​ပိုမက္​ၾကတယ္​ သူတို႔ရဲ႕အနားဂါတ္​ကိုမစဥ္​းစားတတ္​ၾကဘူး။ အခ်ိန္​ပို​ေနလ်ွင္​လိုက္​​ေလ့လာပါ။ဦး​ေႏွာက္​ကို ဒီအတိုင္​းမသံုးပဲ​ေနလ်ွင္​ၾကာလ်ွင္​ သင္​ငပ်င္​းျဖစ္​သြားပါလိမ္​့မယ္​။
image
photo credit-google

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 22838.08
ETH 1567.63
USDT 1.00
SBD 2.45