"Bawa yae a line tanlay ko ahla phaw pay gyin"

in #esteem5 years ago

Luu soe tarka toe koeyae baya ko mahnane taepar buu.Tuu mhar kolae ma hnane taepar buu.Darr mha tar hlin shin than gyin yae a yatar ko kaungkaung khan sar yamhar pae phyint partal khin byar.
image
photo credit-google

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22787.71
ETH 1553.43
USDT 1.00
SBD 2.46