"ဘာလို႔esteemitကvoteမ​ေပး​ေတာ့တာလဲ"

in #esteem5 years ago

ဒီ​ေနတင္​တဲ့posts​ေတာ္​​ေတာ္​မ်ားမ်ား voteမရၾကဘူး...ဘာ​ေၾကာင္​့လဲ​ေျဖ​ေပးပါ esteem ရာ...
image
photo credited fom google

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 23004.25
ETH 1582.68
USDT 1.00
SBD 2.61