ရပ္​ကြက္​သတင္​း😜😜

in #esteem5 years ago

ရပ္ကြက္ထဲမယ္

 ![image](https://img.esteem.ws/upzvw608u6.jpg)
ဒီေန  ့
ေတာင္ဥကၠလာပနဲ ့
သဃၤန္းကြ်န္းမွာ ႏွစ္က်ိပ္ရွစ္ဆူ
ဘုရားပြဲလွည့္လည္အပူေဇာ္ခံ
ၾကမယ္ေလ ....
ဘာသာေရးပြဲဆုိေပမယ့္ 
ဘာသာေရးပြဲႏွင့္မတူပဲ 
လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ဖုိ႔ခြင့္ျပဳလုိက္သလုိပဲ 
ဒီေတာ့ .... သူ႔အပုိင္အလုိက္ လွည့္လည္ၾကတဲ့အထဲ ကားေပၚ Sound box ေတြ အျပည့္တင္ၿပီး ရပ္ကြက္ထဲမယ္ ....ခုကစၿပီး ဒုကၡေပးေန
ၾကၿပီ ဖြင့္တဲ့သီခ်င္းသည္ ဘာသာေရးသီခ်င္းမဟုတ္ပဲနားမခံသာတဲ့ အေနာက္တုိင္း ကခပ္ဆူဆူ တီးလုံးေတြေပါ့ DJပြတ္သံ၀တ္၀တ္ညံေပါ့ ....
ထိန္းေၾကာင္းမဲ့သူမရွိ ....ဘူး
ေျပာမယ့္သူလည္းမရွိဘူး
ကားေပၚမယ္ မီးစက္ပါ ပါေသးတယ္
ပတ္၀န္းက်င္မွာ မီးစက္သံေရာ သီခ်င္းသံေရာ ဆူလုိ႔ညံလုိ႔ 🙄🙄🙄
နားမခံသာလုိ႔ေျပာတာထက္ 
ဘာသာေရးရူ ေထာင့္ကေနေျပာျခင္တာပါ 
ဘုရားလွည့္တာဗန္းျပၿပီး ဆူညံပြက္ေလာရုိက္ေနတဲ့ ေဘာက္စ္သံေတြ ကုိတားျမစ္သင့္ပါတယ္

@jockerlay
Sort:  

The green trees makes it more beautiful. 👍

That's Right!!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.024
BTC 18771.85
ETH 1284.06
USDT 1.00
SBD 2.43