ပါရဂူဘြဲ႔က်မ္​း

in #esteem • 5 years ago

................🐳." ပါရဂူဘြဲ႕က်မ္းဆိုသည္မွာ " ..................
***************

#ပါရဂူဘြဲ႕က်မ္းစာဆိုတာ သူမ်ားစာေတြကူး ဟိုေရာက္ဒီေရာက္ ေရး စာအုပ္ထဲထည့္ထားတဲ့စာအုပ္ကို မဆိုလိုပါ

.
🐳 "ပါရဂူတဦးႏွင့္ သူ၏က်မ္းျပဳစုျခင္း"

    ပါရဂူဘြဲ႕ဟူသည္ ပညာေရးေလာကတြင္ အ ျမင့္ဆံုးေသာဘဲြ႕ျဖစ္သည္ဟု အားလံုးက သတ္မွတ္ ထားၾကသျဖင့္ သူ၏အထူးျပဳဆိုင္ရာဘာသာရပ္ တြင္ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာ့ပညာ ေရးေလာက နိမ့္ပါးရျခင္းမွာ ဘဲြ႕အဆင့္မ်ား(Bachelor, Master, Doctoral) တိုင္းတြင္ စံခ်ိန္မီမႈ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ term paper, Thesis, Dissertation ကိုပင္ ခြဲျခားသိျမင္မႈမရွိဘဲ ပါ၀င္ရမည့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို လည္း အခ်ဳိ႕နားရည္ ပင္မ၀ၾကေသးသည္ကို ေတြ႕ရခဲ့ပါ၏။

Frame Work
က်မ္းတစ္ခုသည္ ပံုစံတစ္ခုထဲ၌ ရွိေနရပါမည္။
• Declaration
• Acknowledgement
• Table of Contents
• Executive Summary
• Introduction
• Literature Review
• Research Methodology (Case Study)
• Analysis and Findings
• Conclusion
• References
• Bibliography
ဟူ၍ အနည္းဆံုးပါ၀င္ရပါလိမ့္မည္။

     🐬  ျမန္မာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က်မ္းမ်ားတြင္ Declaration ထည့္ရန္ မလုိဟု သိလိုက္ရပါ၏။ က်မ္းတစ္က်မ္း သည္ ကိုယ္တိုင္ေရးက်မ္းျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ကိုးကား မႈအခ်ဳိ႕မွလြဲ၍ (ကိုးကားလွ်င္လည္း မူရင္းကို ေဖာ္ျပ ရပါသည္) က်န္အားလံုး၈ ကိုယ္တိုင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အပိုင္းတစ္ပိုင္းမွ်ကိုပင္ ကူးယူျခင္းမျပဳပါေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း ျဖစ္ပါ၏။ ဤသို႔ ေၾကညာျခင္းမျပဳ ခိုင္းမႈမွာ ဆန္႔က်င္ဘက္မွေတြးလွ်င္ ကူးယူခြင့္ေပး ထားသလားဟု ေမးရန္ ျဖစ္လာပါသည္။ ဤအခ်က္အေရးႀကီးစြာ ျပင္ဆင္သင့္ပါသည္။

🐬 What is Research?
*****************

    က်မ္းျပဳစုျခင္းတြင္ Research ဟူေသာ သုေတသနျပဳမႈက အေရးႀကီးစြာ ပါဝင္ပါသည္။ သုေတသနကို ႐ႈေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးက အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ဆိုထားပါသည္၊ တစ္ခုေသာ ႐ွင္းလင္းသည္႔ဖြင္႔ဆိုမႈမွာ "The systematic, rigorous investigation of a situation or problem in order to generate new knowledge or validate existing knowledge" ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင္႔ထားသည္။

.

     အေျခအေနတစ္ရပ္၊ ျပႆနာတစ္ရပ္အတြက္ သစ္လြင္ေသာ ပညာသေဘာတရား၊ အယူအဆကို ႐ွာေဖြတင္ျပျခင္းဟု အတိုခ်ဳပ္ နားလည္ႏိုင္ပါ၏။ မိမိတို႔၏ ေတြ႔႐ွိခ်က္အသစ္မ်ားကို မ်ားမ်ားတင္ျပႏိုင္လွ်င္ က်မ္း၏တန္ဖိုး ပို၍ျမင္႔သည္႔သေဘာ ျဖစ္ပါ၏။ Research ကို သုေတသနဟုသာ သိထား၍ သုေတသနျပဳမႈ ပံုစံ မည္မွ်႐ွိသည္ကို မသိၾကသူ လြန္စြာမ်ားျပားလွသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ သုေတသနပံုစံ မ်ားစြာ႐ွိ၏။ ေရေသာက္ျမစ္ႀကီးအားျဖင္႔ က်မ္းမွာ Qualitative ႏွင္႔ Quantitative ဟူ၍ ခြဲျခားထားၿပီး Types of Research တြင္ …

.
Applied Research
Basic Research
Correlation Research
Descriptive Research
Ethnographic Research
Experimental Research
Exploratory Research
Grounded Theory Research
Historical Research
Phenomenon Research
.
....... စသည္ျဖင္႔ မ်ားစြာ႐ွိေနပါသည္။ သုေတသနပံုစံတိုင္းတြင္ အားသာခ်က္ Advantage ၊ အားနည္း ခ်က္ Disadvantage ဟူ၍ ႐ွိေနတတ္ပါ၏။ မိမိေရးမည္႔က်မ္းဆိုင္ရာႏွင္႔ သင္႔ေတာ္သည္႔ သုေနသနပံုစံကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္သာျဖစ္ၿပီး သုေတသနပံုစံအားလံုးကို အသံုးျပဳရန္ မလိုအပ္ပါ။
.
.
🐬 Research Methodology
*********************
သုေတသနျပဳမႈ၏ နည္းလမ္းမ်ားမွာလည္း က်မ္းတစ္က်မ္းအတြက္ အေရးပါေသာအပိုင္း ျဖစ္ပါ သည္။
.
Research Process
Research Design
Research Hypothesis
.
စသည္ျဖင္႔ ႐ွိပါေသးသည္။ Research Process မွာ သုေတသနျပဳသည္႔ နည္းစဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီး၊ သုေတသနဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပဳစုရပါသည္၊ ေမးခြန္းမ်ားမွာ မိမိေရးမည္႔က်မ္းကို အေထာက္အကူျပဳရပါ လိမ္႔မည္။ ေနာက္တစ္ဆင္႔မွာ Research Design ျဖစ္ပါသည္။
.
Design Strategy
Qualitative & Quantitative
Data Collection Design
Sampling Design
Pilot Testing

      စသည္တို႔ပါဝင္ၿပီး တဆင္႔တက္သည္႔အခါ Research Hypothesis ဟူေသာ(အႏုမာန)ကို ထုတ္ေဖာ္ရသည္႔အဆင္႔သုိ႔ ေရာက္လာပါသည္။

.
.
သုေတသန အားနည္းခဲ႔လွ်င္ (သို႔) မခိုင္မာခဲ႔လွ်င္ ထိုက်မ္းမွာ မည္ကာမတåက်မ္းမွ်သာ ျဖစ္ပါလိမ္႔ မည္။ က်မ္း၏အသက္ျဖစ္ေသာ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင္႔ သုေတသနျပဳရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ …
.

 • ပညာရပ္ကိုခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း (To extend knowledge)
 • တိမ္ျမဳပ္ဖံုးကြယ္ေနသည္႔အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္း (To
  put light on hidden facts or mysteries)
 • ဥပေဒသမ်ားကို ေယဘုယ်ျပဳျခင္း (Generalization of laws)
 • ႐ွိဆဲသီအိုရီ၊ သေဘာတရား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးစမ္း
  သပ္ျခင္း (A verify and tests the existing facts, theories and
  concepts)
 • ျပႆနာတို႔၏အေျဖကို႐ွာေဖြျခင္း (Finding solution the  
   problems)
  

.
.... ျဖစ္သျဖင္႔ က်မ္းတစ္ေစာင္အတြက္ မည္မွ်အေရးပါသည္ကို သိျမင္ႏိုင္ပါလိမ္႔မည္။
.
.

🐬 သုေတသန၏အသံုးဝင္မႈကို ထပ္မံခြဲျခားလိုက္လွ်င္ …
****************************************

     One-time research ဟူေသာ သုေတသနျပဳသည္႔ အခ်ိန္တိုကာလငယ္အတြင္း အသံုးဝင္ေသာ အမ်ိဳးအစားႏွင္႔ Longitudinal research ဟူေသာ အခ်ိန္ကာလ႐ွည္တစ္ခုအတြင္း အသံုးဝင္ေသာ သုေတသနဟူ၍ ထပ္မံ ခြဲျခားႏိုင္ျပန္ပါသည္။

.
.
🐬 မတူကြဲျပားပါသည္
***************

    အခ်ိဳ႔က Research Methods ႏွင္႔ Research Methodology ကို အတူတူဟု ထင္မွတ္မွားၾကျပန္ သည္။ တူညီမႈမ႐ွိပါဟု ဆိုရပါလိမ္႔မည္။ Research Methods မွာ (Refers to the methods / technics researcher use in performing research operations) ျဖစ္ပါသည္။ သုေတသနကို လက္ေတြ႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္႐ြက္သည္႔အခါ အသံုးျပဳသည္႔နည္းစနစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

     Research Methodology မွာ (It may be understood as a science of studying how research is done scientifically. In it, we study the various steps that are generally adopted by researcher in studying his research problem along with the logic behind them) ။

.

    သုေတသနျပဳမႈတစ္ရပ္လံုးႏွင္႔ ဆက္စပ္ေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ပါ၏။ မည္မွ် သိပၸံနည္းက်က် ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ က်မ္းကို ေရာင္ျပန္ဟပ္ေစလ်က္ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ေလ႔လာျခင္းမွေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ား ကို မည္မွ်ယုတåိတန္စြာ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေနပါသည္။

.

    အခ်က္အလက္ေကာက္ယူမႈတြင္လည္း လက္တန္းေကာက္ယူ၍ မရပါ၊ မိမိျပဳစုမည္႔က်မ္းႏွင္႔ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ႔ျပဳမည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို မူလကပင္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ ေကာက္ယူရပါ၏။ ပံုစံ (၂) မ်ိဳးႏွင္႔ ေကာက္ယူေလ႔႐ွိသည္၊

.
(၁) Primary Data
Questionnaires
Observations
Interviews
Schedules
.
(၂) Secondary Data
အဆင္သင္႔ျဖစ္ေနေသာ၊ ႐ွိၿပီးသားအခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္၊ ထပ္မံ အတည္ျပဳရန္မလိုဟု ယူဆ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္၊
.

   ေနာက္တစ္ဆင္႔မွာ သုေတသနျပဳၿပီး၊ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး Analysis ဟူေသာ အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ ကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္၊ ထိုအဆင္႔ၿပီးလွ်င္ ]အႏုမာန} Hypothesis ဟူေသာအဆင္႔သုိ႔ ေရာက္လာ ပါေတာ႔သည္။ (၂) မ်ိဳး႐ွိပါသည္၊ Null Hypothesis ႏွင္႔ Alternative Hypothesis ဟူ၍ျဖစ္သည္၊ ]အႏုမာန} ကို ျပန္လည္ စစ္ေဆးရသည္၊ Testing of Hypothesis ဟူ၍ အသံုးျပဳရျပန္ပါေသးသည္။ ဤ အဆင္႔တြင္လည္း အဆင္႔ဆင္႔ ေဆာင္႐ြက္ရသည္၊ Procedure of Testing Hypothesis ဟူ၍ အဆင္႔မ်ားစြာ ႐ွိထားပါသည္၊ Parametric Test ႏွင္႔ Non-Parametric Test ဟူ၍ စစ္ေဆးမႈ (၂) မ်ိဳးျဖင္႔ စစ္ေဆးႏိုင္ပါ သည္။

.

      ေဆာင္႐ြက္ၿပီးသည္႔အခါ မိမိတို႔၏ေတြ႔႐ွိခ်က္ Finding မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ၿပီး အယူအဆသစ္၊ သေဘာတရားသစ္၊ သီအိုရီအသစ္မ်ားကို တင္ျပရပါသည္။ က်မ္းတစ္က်မ္း၏ အႏ ထိုအဆင္႔မ်ားကို အႏႇစ္သာရမွာ သုေတသန မည္မွ်နက္နဲစြာ ေဆာင္႐ြက္ထား႐ွိႏိုင္မႈ၊ ထိုသုေတသနမ်ားက အယူအဆသစ္၊ ေတြ႔႐ွိခ်က္အသစ္ မ်ားကို မည္မွ်ခိုင္မာစြာ ေထာက္ခံထားမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွတဆင္႔ အယူအဆသစ္၊ သေဘာတရားသစ္၊ သီအိုရီသစ္မ်ားကို ေတြ႔႐ွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔ပါလွ်င္ ထိုသူသည္ ပါရဂူဘြဲ႔ကို တန္တန္ရာရာမက ထိုက္တန္သူ ျဖစ္လာ မည္႔အျပင္ လူ႔ေလာကကိုလည္း လက္ေတြ႔က်က် တစ္ေထာင္႔တစ္ေနရာမွ အက်ိဳးျပဳလာမည္႔သူ ျဖစ္ပါလိမ္႔မည္။ စစ္မွန္ေသာပါရဂူတစ္ဦးအျဖစ္လည္း အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳလာပါလိမ္႔မည္။

.

     မညံ႔ေသာ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔တြင္ ထိုသုိ႔ေသာပါရဂူမ်ား ခပ္မ်ားမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါေစရန္ ဆႏၵျပဳ အပ္ပါသည္။

image
​Credit#Nay Zin Latt
@jockerlay

Sort:  

This post has received a 0.18 % upvote from @drotto thanks to: @jockerlay.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19198.25
ETH 1295.53
USDT 1.00
SBD 2.42