Sort:  

hoger verkopen en lager misschien terug inkopen zal veel meer verdiene of hier op platform zelf

ja idd,ben aant denken voorpowerdown te doen tegen het zo is

Coin Marketplace

STEEM 0.63
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 56570.49
ETH 4518.57
BNB 614.69
SBD 7.21