သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

in #esteem6 years ago

နိဒါန္း

သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုေနာက္တဖန္အခ်ိန္ႏွင့္ေဖာ္ျပထားပါၿပီ။ မ်က္ႏွာျပင္အဆင့္တြင္, သင္႐ုံသင္ကပိုမိုနက္ရွိုင္းၾကည့္ရႈသူတို႔ႏွင့္အတူတဦးတည္းခံစားရအျဖစ္ဤအႀကိဳးေၾကးဇူးျမား၏အနည္းငယ္သို႔ေသာ္သင္သည္သူတို႔သည္ငါတို႔ျဖစ္တည္မႈမ်ားအတြက္အလြန္မရွိမျဖစ္ဘယ္ေလာက္သိၾကလိမ့္မည္ျမင္ရလိမ့္မည္။

image
google

သစ္ပင္မ်ား၏စပါးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ပံ့ပိုး NGOs မ်ား

သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေနျဖင့္သန့္ရွင္းျခင္းႏွင့္စိမ္းလန္းတဲ့ပတ္ဝန္းက်င္တည္ေဆာက္ဖို႔တာဝန္တက္ယူၾကၿပီေၾကာင္းမဟုတ္ေသာအျမတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏နံပါတ္ရွိပါသည္။ ဤအဖြဲ႕မ်ားလည္းသစ္ပင္မ်ား၏ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတား။ က်ေနာ္တို႔နိုင္ငံမွာကဒီဦးတည္ခ်က္အတြက္အလုပ္လုပ္ေနသည့္အဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၏တခ်ိဳ႕က Sankalp Taru ေဖာင္ေဒးရွင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္လူငယ္န္ေဆာင္မႈမ်ား, ေျပာရမည္မွာသစ္ပင္မ်ား, သစ္ပင္မ်ားတိုးတက္ႀကီးပြားျခင္း, အစိမ္းေရာင္ Yatra, သစ္ေတာျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္အိႏၵိယ, အစိမ္းေရာင္ဘဝကအိႏၵိယႏွင့္ပင္ Plantation ပါဝင္သည္။

ထိုအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႕၏တစ္ခုတည္းေသာရည္႐ြယ္ခ်က္မွာသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအေၾကာင္းကိုလူေတြ sensitize ဒါလုပ္ေနတာမွာသူတို႔ကိုထိေတြ႕ဆက္ဆံဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ supporting ေျမာက္ျမားစြာကလူကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တိုင္းျပည္ကိုပိုမိုစိမ္းလန္းေအာင္လက္အားပူးေပါင္းခဲ့ၾကႏွင့္ဤဦးတည္ခ်က္အတြက္အလုပ္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ စိမ္းလန္းေသာပ်ံ့ႏွံ႕ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္စက္႐ုံသစ္ပင္မ်ားႏွင့္အတူအလုပ္လုပ္သူမ်ားသည္။ အၿခိန်မွန်မွသူတို႔မွာလည္းအဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ပိုၿပီးလူေတြကိုအားေပးစည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရးကို run ။

image
google

က်ေနာ္တို႔အေၾကာင္းမရွိေထာက်ပံ့ရန်ၾကႇန်ဳပ်တိဳ႕၏အနီးအနားဧရိယာ၌သစ္ပင္မ်ားစိုက္နိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔အဓိကျခားနားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္. ေဆာင္ၾကဥ္းလိုလွ်င္မည္သို႔ပင္ဆို, ကြၽန္ေတာ္တစ္ဦးအႀကီးစားအေပၚလုပ္ကိုင္ဖို႔ကဤ NGOs မ်ားပူးေပါင္းရပါမည္။

သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား Sensitized ရမည္ျဖစ္သည္

အစိုးရသူတို႔ကိုသစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၏အေရးပါမႈကိုျပန့္ပြားကိုကူညီ non-profit အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေထာက်ပံ့ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒါဟာအစပင္တို႔၏ျဖတ္ေတာက္ျခင္းအေပၚတစ္ဦးကန့္သတ္ထားရေပမည္။ သူတို႔တစ္ေတြလ်င္ျမန္စြာအရွိန္အဟုန္မွာရက္ရက္စက္စက္ျဖတ္လွ်င္စပါးစိုက္ပ်ိဳးသစ္ပင္မ်ားအလုံအေလာက္ျဖစ္ဘယ္ေတာ့မွလိမ့္မယ္။

လူေတြဟာသူတို႔ရဲ႕အႀကိဳးခံစားခွင့်အေပၚအဓိကထားျခင္းျဖင့္ပိုၿပီးသစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၏အေရးပါမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး sensitized ရမည္ျဖစ္သည္။ တူ၏ဝါဒျဖန့္ေရဒီယို, ႐ုပ္ျမင္သံၾကား, သတင္းစာ, လူမႈေရးမီဒီယာ, သိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားလမ္းျဖင့္လုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္။ အဆိုပါအဲန္ဂ်ီအိုမ်ား၏အဆက္အသြယ္အေသးစိတ္ကိုဤအနတ္ကေတာ္မ်ား၏လမ္းျဖင့္ပ်ံ့ႏွံ႕ရပါမည္။ အခုျပႆနာကိုမ်ားစြာေသာလူကဒီဦးတည္ခ်က္အတြက္အလုပ္လုပ္ခ်င္ေသာ္လည္းသို႔ေသာ္သူတို႔နည္းနည္းအေထာက္အကူျပဳပိုင္ခြင့္နည္းလမ္းမ်ားမသိၾကပါေသာေကြာင့်ဖြစ်သည်။

ဒါဟာအလြန္ေရွ႕ဦးစြာ မွစ. သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳး၏အေရးပါမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေက်ာင္းသားမ်ားသင္ေပးဖို႔လည္းေကာင္းတယ္။ ပညာေပးဌာနအၿခိန်မွန်မွတာဝန္ရွိသူတို႔၏ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပါဝင်ခြင်းအားဖြင့်သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရန္ပဏာမေျခလွမ္းယူနိုင္ပါတယ္။

image
google

ေကာက္ခ်က္

တ႐ုတ္စကားပုံျပည္နယ္မ်ားအျဖစ္, "သစ္ပင္တပင္ကိုစိုက္ပ်ိဳးရန္အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ႏွစ္ေပါင္း 20 အၾကာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒုတိယအေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ယခုျဖစ္၏။ "ဒါေၾကာင့္သင့္ရဲ႕ bit နဲ႕လုပ်ျမားႏွင့်ဤအရပ္ဌာနကိုပိုၿပီးလွပပါေစ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @htoolay! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote
You made your First Comment

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

သစ္ေတာသစ္ပင္မ်ားသည္ ရာသီဥတုကိုေကာင္းစြာအေထာက္အကူျပဳသည္

သစ္ပင္စိုက္ရတာ ဝါသနာပါတယ္

အသက္ရွည္ခ်င္ သစ္ပင္စိုက္

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66785.43
ETH 3494.10
USDT 1.00
SBD 2.83