ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့အရာတစ္ခု

in #esteem6 years ago

သင္ခန္းစာၿပီးေနာက္သင္ခန္းစာတြင္ေအာက္ပါမ်ား၏လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ကအရမ္းပင္ပန္းတယ္နိုင္ပါတယ္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈအခ်ိန္အၿမဲဒီေတာ့ေဝးပုံရသည္။ အဆိုပါေခါင္းေလာင္းကြင္း။ တစ္ခုမွာဆရာမေနာက္ထပ္ေပၚလာထြက္ခြာမည္။ အဘယ္အရာကိုက်ေနာ္တို႔လိုအပ္တဲ့ ကေနအနားယူျဖစ္ပါတယ္။

image

ငါကအဆုံးမဲ့ေလ့လာေန႐ုံအျခားေသာေန႕ရက္ျဖစ္သြားခဲ့ခံစားခဲ့ရသည့္အခါတစ္ဦးကနံနက္, က်ေနာ္တို႔လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္သို႔သင္ခန္းစာခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါေခါင္းေလာင္းဒုတိယကာလအတြက္အသံအခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာသလိုပဲေသာအရာကိုၿပီးေနာက္။ အဆိုပါသခၤ်ာဆရာမထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ မစၥစ္ ႏွင့္အတူပထဝီလိမ့္မည္။

ငါတို႔သည္အခ်ိဳ႕ေသာေပ်ာ္စရာစကားေျပာႏွင့္ရွိသည္ဖို႔အခြင့္အလမ္းရွိခဲ့သည့္အခါတဦးတည္းဆရာမ်ား၏သြားနဲ႕ေနာက္ႂကြလာအၾကားေရတိုခ်ိဳးခဲ့သည္။ ဒါဟာပုံမွန္အားျဖင့္တစ္ခါတစ္ရံပိုတစ္မိနစ္သို႔မဟုတ္ႏွစ္ဦး, ၾကာခဲ့သည္။

ဤအခ်ိန္မွ်ဆရာကိုေတာင္ငါးမိနစ္အၾကာတြင္ထင္ရွား။ , က်ေနာ္တို႔ကအႀကီးအအခ်ိန္ရွိျခင္းခဲ့ၾကသည္။ ဆယ္မိနစ္ - မစၥစ္ ေနဆဲေပၚလာခဲ့ပါဘူး။ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ေမာ္နီတာသူမ၏၏ အတြက္ထွက်သွားကြ၏။ မိနစ္အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့သူမစၥစ္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ေၾကာင္းေၾကညာဖို႔ကိုျပန္လာခဲ့ၾကတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဤသည္မေမွ်ာ္လင့္ဘဲခဲ့ေပမယ့္ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။

ဒါေၾကာင့္ေလးဆယ္မိနစ္က်ေနာ္တို႔စာသားန္းက်င္အ႐ူးလုပ္။ အဆိုပါေမာ္နီတာဘာမွ်မလုပ္ေပးနိုင္ဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရွိခဲ့ပါတယ္အခ်ိန္ေကာင္းေသာအဘယ္အရာကိုတစ္ဦး။ အဆိုပါေခါင္းေလာင္းကိုထပ္ျမည္။ ေပ်ာ္စရာေလးဆယ္မိနစ္ဒီေတာ့တိုတိုသလိုပဲ, ဒါေပမယ့္သူကၾကာျမင့္ေနခ်ိန္တြင္သူကႀကီးျမတ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

image

ေနာက္တဖန္အဘယ္သူမွ်မဆရာသည္ထင္ရွား။ , ဒါဟာတစ္ဦးပ်က္ကြက္ဆရာမမ်ား၏အျခားအမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒါေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔ရပ္နားသည္အထိအခမဲ့ခဲ့ၾကသည္ကိုဆိုလိုေသာကို -ကာလေၾကာင့္က်ေနာ္တို႔ေတာင္မွက်ယ္က်ယ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

အဘယ္သူမွ်မသင္ခန္းစာႏွစ္ခုနာရီ, - စုစုေပါင္းငါတို႔သည္တလုံးတရာႏွစ္ဆယ္မိနစ္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာသင္တန္း၏မေမွ်ာ္လင့္ဘဲႏွင့္ကြၽန္မအလြန္ကခံစားလို႔ေျပာဖို႔ရွိသည္။ ငါသည္ဤေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့အရာပိုရွိျခင္းစိတ္မဟုတ္ဘူး။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by htoolay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66785.43
ETH 3494.10
USDT 1.00
SBD 2.83