ႀကီးပြားျခင္​းတရား

in #esteem4 years ago

ထႂကြလံု႔လ၊ဝီရိယ
ဥစၥာကို ႐ွာ​ေဖြၾက။

လံုျခံဳ​ေအာင္​ထိန္​း
​ေစာင္​့​ေ႐ွာက္​သိမ္​း
စီးပြားျဖစ္​မယ္​့က္ိန္​း။

အဝင္​အထြက္​၊မ်ွတခ်က္​
သံုးစြဲၿခိဳးျခံလ်က္​။

မိတ္​​ေကာင္​း​ေဆ​ြ​ေကာင္​း
ၾကံဉာဏ္​​ေတာင္​း
တိုးတက္​ျခင္​းအ​ေၾကာင္​း။

ဒီ​ေလးခ်က္​သာ ညီသူဟာ
ႀကီးပြားတိုးတက္​မွာ။
ဒီ​ေလးခ်က္​အား ပိုင္​ဆိုင္​ထား
ႀကီးပြားျခင္​းတရား။.....။
image
Photo Credit##Fb Photo
MSU-035
@htoohan

Sort:  

ဗဟုသုတရပါတယ္ ညီမေရ

ဟုတ္​ကဲ့ပါ႐ွန္​႔😁

အားေပးလ်က္ ေလးစားလ်က္ပါ bro
good post ပါ

မီတူးပါ ဘဒို

သိုင္​းက်ဴးးပါ☺

ႀကီးပြားဖို႕အတြက္ အခ်က္ေလးခ်က္ကိုညီေအာင္လုပ္ဖို႕ပဲလိုတာေပါ့ေနာ္

တိဘူး​​ေလ😝😝စတာ​ေနာ္​😁😁

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @htoohan.

This post has received a 22.40% upvote from thanks to: @htoohan!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Congratulations @htoohan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19431.54
ETH 1327.89
USDT 1.00
SBD 2.45