​ေနာက္​ကြယ္​ကအမွန္​တရား

in #esteem4 years ago (edited)

image

မီးလံုးႀကီးတစ္​လံုး ​ေနာက္​က​ေန

လိုက္​​ေနတယ္​ဆိုၿပီး ​ေၾကာက္​​ေၾကာက္​

လန္​႔႔လန္​႔နဲ႔ မရပ္​မနား ထြက္​​ေျပး​ေနခဲ့တယ္​။

အမွန္​​ေတာ့ ကိုယ္​သြားရာလမ္​းကို မီး​ေမာင္​း

ထိုးျပ​ေနတာပါလားဆိုတာ ​ေနာက္​မွ

သိရတယ္​။ ဒုကၡဆိုတာ ကိုယ္​သြား​ေနတဲ့

လမ္​းကို ​မီး​ေမာင္​းထိုးျပတာပါလား...။

MSU-035
@htoohan

Sort:  

ေခတ္စမ္းကဗ်ာနဲ့တူတယ္။ ၾကိုးစားထား ဘရို။

ဟုတ္​ကဲ့ပါ

အင္း သတိမမူ ဂူမျမင္ဆိုသလိုေပါ့ ေစ့ေစ့ေတြး ေရးေရးေပၚ လာတာပဲ သတိထားရေတာ့မွာေပါ့ ဘဒိုႀကီးရာ fighting !!

ဟုတ္​ကဲ့ပါ

This post has received a 1.56 % upvote from @drotto thanks to: @htoohan.

This post has received a 13.26% upvote from thanks to: @htoohan!!!
For more information, click here!!!!

If you use our Robot before your post has 1 day and get an Upvote greater than 1%, you will automatically receive Upvotes between 1% and 10% as a bonus from our other robots.

Do you know, you can also earn passive income after every bidding round simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper?
you can delegate by clicking following links: 10 SP, 100 SP, 500 SP, 1000 SP or Another amount

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 20222.03
ETH 1367.14
USDT 1.00
SBD 2.50