လိုလာၿပီ...

in #esteem2 years ago (edited)

image

သင့္မွာ ခ်စ္သူ႐ွိေနၿပီလား?
အခ်ိန္ေပး ဖို႔ လိုလာၿပီ...
အခ်ိန္မွန္မွန္ ဂ႐ုစိုက္ေပးဖို႔လိုလာၿပီ...
တစ္ေန႔တစ္ခါ ဖုန္းဆက္ဖို႔လိုလာၿပီ...
သူ႔အေၾကာင္း စူးစမ္းဖို႔လိုလာၿပီ...
သူအတြက္ ပိုက္ဆံစုဖို႔ လိုလာၿပီ...
ဟာသစာအုပ္ေလးေတြ ဖတ္ဖို႔လိုလာၿပီ...
Romantic ဆန္ဆန္ေလးေတြ လုပ္တက္ဖို႔လိုလာ
ၿပီ...
စိတ္႐ွည္ဖို႔ လိုလာၿပီ...
ေယာက္်ားပီသဖို႔လိုလာၿပီ...
နားလည္မႈ႔ေတြ လိုလာၿပီ...
အလိုလိုက္ေပးဖို႔ လိုလာၿပီ...

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.037
BTC 10499.24
ETH 341.38
USDT 1.00
SBD 0.97