အားငယ္စိတ္

in #esteem2 years ago (edited)

image
အရာရာ၌ အားငယ္စိတ္ဝင္သူသည္ ေအာင္ျမင္မႈ႔ႏွင့္လႊဲေခ်ာ္တက္ပါသည္။ ရႈံးနိမ့္ျခင္းကို ခဏခဏ ရင္ဆိုင္ရတက္
ပါသည္။ အားငယ္စိတ္က ေကာင္းက်ိဳးမေပးပါ။ ဆိုးက်ိဳး
ကိုသာေပးပါသည္။ အားငယ္ျခင္းေၾကာင့္ အရာရာ ကို ရင္ဆိုင္ရန္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားျဖစ္ေစတက္ပါသည္။
တခါတရံ အားငယ္စိတ္သည္ မိမိ တို႔၏ က်န္မာေရးကိုပါ
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ စိတ္ဓာသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူသား ဆက္ဆံေရးေတြ၏ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။
စိတ္ သည္ မိတ္ေဆြႏွင့္ ရန္သူျဖစ္ေအာင္ ဖန္ဆင္းႏိုင္
ပါသည္ ႏွင့္အတူ တိုးတက္ျခင္းႏွင့္ က်ရႈံးျခင္းကိုလည္း
ဖန္ဆင္းႏိုင္ပါသည္။ အားငယ္စိတ္႐ွိသူငယ္ အေတြးမ်ားသည္ စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ႔ေနတက္ပါသည္။ အားငယ္စိတ္ ကို မေမြးပါႏွင့္။ အားငယ္စိတ္ ႀကီးထြားလာတာနဲ႔အမွ်
မလုပ္ရဲ၊ မကိုင္ရဲ၊ မေျပာရဲ၊ မဆိုရဲ ေတာ့ပဲ ေ႐ွာင္ဖယ္လို
ေသာ စိတ္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ အားငယ္ေနလ်ွင္ ဆံုး
ျဖတ္ခ်က္တိုင္းဟာ မျပတ္သားပဲ တထင့္ထင့္ေတြးကာ
ေသာကမ်ားေဝေနတက္သည္။ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ႔
ျဖစ္ေနလ်ွင္ အားငယ္စိတ္သည္ အလိုလို ေပ်ာက္ကြယ္သြားတက္သည္။

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.02
JST 0.037
BTC 10484.19
ETH 341.14
USDT 1.00
SBD 0.97