အၾကည့္steemCreated with Sketch.

in #esteem2 years ago (edited)

image
ေတာက္ပေသာ မ်က္လံုးတစ္စံုေၾကာင့္
ေနမင္းရဲ႕အလင္းေတြဖ်ာထြက္သလို
ငါ့ရင္ေတြ ပူေလာင္လြမ္းစြတ္ေနခဲ့ရၿပီ။
အၾကည့္တစ္ခ်က္နဲ႔တင္ ေလာင္ၿမိဳက္ေစခဲ့တာ
မင္းရဲ႕စြမ္းအားလား????
မင္းရဲ႕အၾကည့္ကို ပမာတင္စားရင္
ေကာင္းကင္မွာ ပ်ံသန္းေနတဲ့
ငွက္ေတြေတာင္
ျပာက်သြားႏိုင္ေလာက္တယ္။
စူ႐ွတဲ့ အၾကည့္နဲ႔ ေတာက္ပေသာ
မ်က္ဝန္းတစ္စံုကို ပိုင္းဆိုင္ထားတဲ့
မင္းရဲ႕ဘဝဟာ ငါ့ရဲ့ကမာၻမွာ
ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါ့မလား????

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10743.67
ETH 355.27
USDT 1.00
SBD 0.96