च्याम्पियन्स लिग

in #esteem6 years ago

ड्रप।

5। चामल - 0 फोर्ड (1 घण्टा बिहान 30 मिनेट, मई 1) image

चरण 4 स्थान चावल च्याम्पियन्स लिग प्रवेश गर्न अनुमति दिएको छ अझै कम गरिएको छ। पक्का थप अंक जम्मा गर्न आवश्यक स्थान बनाउन। 0 12 को स्तर मा खडा गर्न, र relegation क्षेत्र को लागि, त्यसैले चिन्ता छैन। सभाहरूमा पहिलो राउन्ड 1 राजस्व र तान्ने मा 2 टोली अन्य पक्ष। अन्न घर खेल जित्न आवश्यक। चामल सक्षम हुनेछ।

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.033
BTC 51109.14
ETH 3057.99
USDT 1.00
SBD 4.07