ေလေၾကာင္း တိုက္ခုိက္ေရးစနစ္

in #esteem6 years ago

ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ Military Equipment က႑မွာေတာ့ ေလယာဥ္နဲ႔ ဒံုးက်ဥ္ပစ္ခတ္ေရးလက္နက္အေၾကာင္းတင္ျပပါမယ္။
surface-to-air missile (SAM) (သို႔) ground-to-air missile (GTAM) လို႔လည္း ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ ေလေပၚပ်ံ၀ဲသြားလာေနတဲ့ ေလယာဥ္ေတြ၊ ဒံုးက်ဥ္ေတြကို ေျမျပင္ေပၚကေန ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရတဲ့လက္နက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္တိုက္ခုိက္မႈစနစ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္ပါပဲ။

image

SAM လို႔ေခၚတဲ့ ေလေၾကာင္းတိုက္ခုိက္ကာကြယ္ေရးဒံုးက်ဥ္ဟာ တျခားလက္နက္ေတြ၊ ေသနတ္ေတြထက္ပိုမို အသံုးတည့္တဲ့ လက္နက္ေတြလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့ဖြယ္ရွိၿပီး တျခားကာကြယ္ေရးစနစ္ေတြကိုလည္း ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွာ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၀ ကေန ၁၉၅၀ အတြင္းမွာ ဒီစနစ္ေတြက ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၀ ၀န္းက်င္မွာလည္း ပထမဆံုးတုိက္ခိုက္ေရးစနစ္ကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စနစ္ကအားနည္းလြန္းေနၿပီး နီးကပ္တဲ့ အကြာအေ၀းကိုသာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁၉၆၀ ၊ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္ေတြအထိ အရမ္းႀကီး မေျပာင္းလဲေသးပဲ man-portable ကို ေခတ္စနစ္နဲ႔ အညီ ေခတ္မီစြာနဲ႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ခဲ့ပါတယ္။ Shipborne System လို႔ေခၚတဲ့ စနစ္ကိုေတာ့ ေျမျပင္အေျချပဳအေနနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အကြာအေ၀းရွည္ရွည္ကို လွမ္းၿပီး ပစ္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ gun based system ေတြကိုလည္း တည္ေဆာက္ဖန္တီးခဲ့ၾကၿပီး အတိုဆံုးအကြာအေ၀းကိုသာ ပစ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ Nike Ajax လက္နက္ဟာ ပထမဆံုး guided missile SAM စနစ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆိိိုဗီယက္ကေတာ့ S-75 Dvina ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။

image

ဒီကေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေျမျပင္အေျချပဳေလေၾကာင္းၿဖိဳခြဲမႈလက္နက္ေတြကို ကမၻာတစ္၀န္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာၾကၿပီး Patriot၊ S-300 နဲ႔ S-3000 တို႔လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ SM-6 ကိုေတာ့ ေရတပ္ေတြမွာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ တျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာလည္း ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး Stinger နဲ႔ Strela-3 တို႔ကေတာ့ တာတိုပစ္လက္နက္နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
image

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 62583.68
ETH 3470.38
USDT 1.00
SBD 4.29