Karap bosan

in #esteem4 years ago

Man ata barosa pkoen hana jeulas sagai kok jeit di priek net gara nyan hana hayeu sagainlawet nyoe pat tajak meen lom tajak gampomh gob sit hana mungkin aju koen meudeh ta pike meubacutMan ata barosa pkoen hana jeulas sagai kok jeit di priek net gara nyan hana hayeu sagainlawet nyoe pat tajak meen lom tajak gampomh gob sit hana mungkin aju koen meudeh ta pike meubacutMan ata barosa pkoen hana jeulas sagai kok jeit di priek net gara nyan hana hayeu sagainlawet nyoe pat tajak meen lom tajak gampomh gob sit hana mungkin aju koen meudeh ta pike meubacut image

Coin Marketplace

STEEM 0.31
TRX 0.06
JST 0.041
BTC 37737.35
ETH 2527.94
USDT 1.00
SBD 4.06