Komi toka

in #esteem6 years ago

Ajia no u~ōrusutorīto ingurisshu sentāde wa, WSE kōsu o kōsei suru 80 no episōdo TV shirīzu de shuyaku o enjita Amerika no haiyū, Nikoru mashari (nikoru Maxali) no ichiren no mochibēshonsupīchi ya intarakutibuna imagewākushoppu o tōshite, sū sen-ri no eigo gakushū-sha ga saikin insupirēshon o ukemashita. Nikōru wa, 2018-nen 3 tsuki ni 3-kakoku no 11 no WSE sukūru de 20 wokoeru ekisaitinguna ibento de anata no mokuhyō o tassei suru tame no adobaisu o kyōyū shimashita. Nikōru wa, WSE Kankoku, Honkon, Chūgoku no fan kara no resepushon ni odoroite imashita. Nikōru wa, " Stillspinning andrecyperatingfrommy 3 weekAsiatour! Watashi ga 3-kakoku o hōmon suru to, itsutsu no toshi ga 1000-ri ijō no Ajia no fan o atsumemashita. Soshite, watashi no raibusutorīmubideo wa Chūgoku no 10 man-ri ijō no fan ni yotte mi raremashita. Sore wa ryokō no senpūdeshita... "  Sorera no fan no ichirei wa, WSE no gakusei samyueru Yan-shidesu. Nikoru no shea wa hontōni watashitachi o kobu shite imasu. Anata no fukai koe o kiku jikan o osugoshi kudasai. Anata no yume no tame ni, ginen, osore, chōsen, shōgai-mono. image"  Nikoru no kyarakutā Khae wa WSE gakusei ga shoshinsha kara jōkyū-sha made 20 reberu no eigo o manabu no ni yakudatsu terebishirīzu no shujinkō no 1-ridesu. Gakusei wa nyūyōku de kanojo no yume o tsuikyū suru kanojo no tabi no tabi ni shitagaimasu. WSE sentā no ibentode wa, nikoru-shi ga, jibun no jinsei no kon'nan'na jōkyō o dono yō ni norikoe tsudzukeru tame ni dōkidzukete iru ka ni tsuite no dōkidzuke o shimashita. Kore wa eigo o manabu koto ni kanren shite ite, u~ōrusutorītoingurisshusentā no chīmu kara sapōto o ukete imasu. Nikoru a l sōran a n a c t i n g classsharingingsoptoptips nyūyōku de no haiyū ya purode~yūsā to shite no keiken kara. Nikōru wa Pusan, Sōru, Honkon furawāshō to pīku, Shanhai no soto Nada, murasaki kinjō, Chūgoku no banrinochōjō nado, kanojo ga otozureta toshi no ikutsu ka no kankō supotto o otozuremashita. Bideopurēyā 00: 00 00: 00 Watashitachiha saigo no kotoba o nikoru (matawa Khae) ni makasemasu! " Kono ajiatsuā o kanō ni shita minasama ni kansha shimasu... Watashi wa ima made no yōna seikō o osame, watashi wa shigoto to shite sekai o tabi shite kurete sarani kansha shite imasu. Kore wa subete ga@ wallstreetenglish _ global@ wsehk@ wsekorea to mochiron WSE Chūgoku (wse. Komu. Cn)" kono feisubukku no tōkō to Instagram hasshu tagu ni tsuite, WSE sentā no nikoru no ryokō to tanoshī ibento no ikutsu ka o chekkushitekudasai: 

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 51064.80
ETH 2957.14
USDT 1.00
SBD 4.24