welcome meulaboeh

in #esteem5 years ago (edited)

imagekalau kita ke meulaboh sekarang tegu yang baru selesai di buat di meulaboh.dimana tegu ini di bangun di pinggiran pantai ujoeng kareung meulaboh.ini akan menjadi salah satu tempat wisata terbaru di aceh barat.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26776.18
ETH 1720.78
USDT 1.00
SBD 2.75