Rimbun dan sejuk

in #esteem3 years ago

Selamat siang
image
Sobat steemit pada siang ini dalam bulan penuh berkah sangat indah dihari ke delapan bulan suci ramadhan walaupun tingal dibawah pohon kayu yang rimbun dan ditambah lagi kesejukan udara yg spoi spoi namun semua akan lenyab dan tertidur dengan keindahan dan kecanggihan alam semesta ini.

Coin Marketplace

STEEM 0.35
TRX 0.06
JST 0.046
BTC 38513.65
ETH 2796.50
USDT 1.00
SBD 4.34