Story

in #esteem4 years ago

Hana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe kaHana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe kaHana cara si karma nyan ka dieulage ngoen lon peu hawa man nyan kah keuh hai apa peu hawa apam bek sampe ku poh keuh nteuk kah beh bahaya keuh mnyoe ka image

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.049
BTC 42011.09
ETH 3124.99
USDT 1.00
SBD 4.65