Life

in #esteem4 years ago

Apa kata dunia bila ku bersamamu dan apakata dunia bila kau jauh dari diriku hai rakan peu ta tuleh lom mal nyoe hana ku teupeu tuleh lee sebab karap mate pikiran nyoe hai peu gata peugag hai peu lon man nyoe siat tApa kata dunia bila ku bersamamu dan apakata dunia bila kau jauh dari diriku hai rakan peu ta tuleh lom mal nyoe hana ku teupeu tuleh lee sebab karap mate pikiran nyoe hai peu gata peugag hai peu lon man nyoe siat tApa kata dunia bila ku bersamamu dan apakata dunia bila kau jauh dari diriku hai rakan peu ta tuleh lom mal nyoe hana ku teupeu tuleh lee sebab karap mate pikiran nyoe hai peu gata peugag hai peu lon man nyoe siat t image

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35092.16
ETH 2436.08
USDT 1.00
SBD 3.90