Politik dalam islam

in #esteem6 years ago

ISLAM & POLITIK

Jadikanlah POLITIK sebagi SENJATA untuk memperjuangkan ISLAM.
Dan jangan sekali-kali kamu jadikan ISLAM sebagai ALAT untuk sekedar memuaskan SYAHWAT POLITIK.
Jika kamu gunakan POLITIK untuk perjuangkan ISLAM.
Maka kemuliaan di Dunia dan Akhirat menunggumu.

Namun jika kamu hanya peralat ISLAM untuk memuaskan SYAHWAT POLITIK.
Maka kehinaan di Dunia dan Akhirat menantimu.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59367.33
ETH 3172.01
USDT 1.00
SBD 2.43