သင္သိပါသလား။

in #esteem5 years ago

image
ကမၻာ့ စြမ္းအင္အသံုးျပဳဆံုးေတြထဲပါတဲ့ ဂ်ာမဏီဟာ

ေက်ာက္မီးေသြးအပါအဝင္ ရုပ္ႂကြင္းေလာင္စာေတြက ထုတ္ယူသံုးစြဲေနမႈ ပမာဏဟာ ဥေရာပတစ္ခုလံုး သံုးေနတဲ႔ပမာဏရဲ႕ ၅၀% ခန္႔ရွိေနတယ္ ဆိုတာပါ။

ခု ကိုယ္တို႔ေ႐ႊျပည္ႀကီးမွာ ႏိုင္ငံ ဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ဒုတိယအကုန္္ဆံုးျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးကေန ထုတ္ဖို႔ လုပ္ေနတာ ျဖစ္ကိုျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲလို႔ျမင္တယ္။

Renewable ေတြထဲဆိုရင္ Biomass ကေနထုတ္ဖို႔ SME အေနအထားေတြ လုပ္လာႏိုင္ရင္မဆိုးဘူး။

ျဖစ္ႏိုင္ရင္ နယူကလိယပါဝါေတာင္ ခ်ေစခ်င္တာ။ ျဖစ္ခ်င္ရျဖစ္။

စြမ္းအင္က ေလာေလာဆယ္လိုေနတာေလ။ စြမ္းအင္မရွိရင္ ဘာစြမ္းအားမွ လာမွာမဟုတ္ဘူး။

အဲခက္တာက ပညာေရးပိုင္းလိုေနတာ၊ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရးကလည္း မေကာင္း။ အခ်င္းခ်င္းကလည္း ကတီးကတီး နဲ႔ က်ီစယ္လို႔ ၿပီးမၿပီးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ တကတည္း။

Sort:  

Hi. I will upvote and resteem your post if you reply to this comment. 👍 a-0-0

Congratulations @crahim! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17313.07
ETH 1296.82
USDT 1.00
SBD 2.17