pyainepwalaasaatmwaywamkyaungg

in #esteem5 years ago

image
kaunggsawko Magic nayuuyoutmyahoet hcaatronemhar samee kanyar ko aahtuu a layy hkyai nya a pyay pyainepwalaatwatsyagotel 26, 2017 mhar mimi pyainekarr pwal u htwat hcay tawmuueat . aasopar layy sar mhu-on ko aakyaitesone aahpyitpaal Going suuhar aahcawpine aasheinaahone swarrramai sawlaee aashi aarr hpyint ninekya suu sushin, Hazit k r ninehkyinn mashihkaepay .

soneshonemhu naysawlaee bharaungg aasopar laal ko tait u taee sar aasaint aalite saatmhaathtarrsaw aahcushalyar sushin, Firenze meesaat parwainsai, darpaymaae Hazit nhaint Aveenu Malcainu tuusaw aatawkyaar myint marr- mhaat kanyar pyainepwal surashisuu hkaeaouttobharl 7 raatnaetwin Belmont paannhkyaan mhar shan pein shalyarmyarrko aatwat aasaint kyawanm kumpane hphoet kalayyko aashein myahaint . kaunggsawko Magic tait u a hcar shawin hkyinn aahcawpine aasheinaahonenoutkwalmha Mid-pack ko aatwat pway a lhar sharrangya hthoetnout nhait laalpine lampine aatwat hkell waintite hphoet a lha ny lha ny paat nay tae kyaal pya ant pyaunggshwae hcay hkaesai . shoetsaw suu hthoetnout waat aashi aarr hpyint aaniner pyan raytwin htellk patehtarrtaesuu Firenze meesaat k kyawhpyat hkaesai .

kaunggmwansaw mhaaw shinmyanhcwar toetaat kaunggmwanrayy hkae totbhuu luumyoe k nay aakyoeshi maihu yonekyi bharaungg aasopar aakyaitesone a bhaal suueat ko aaninepayy lawlawsayya tot shalyarmyarrko parwainsaihto undefeated Bolt k d'Oro hkaesainowainbharl 4 raatnaetwin Del Mar mharmyaoesakya '' hpalarr Juvenile aatwat shuko rite htaeet raan sonehpyathkaesai . laal pyinlaee Solomini ( dutiy lawlawsayya tot aatwat), Firenze meebhayy ( shan pein), aasoparmellpone (Iroquois shalyarmyarrko) nhaintaahkamae Drop Billy (myaoesakya '' aanargaat) parwainsai .

kaunggsawko Magic kaungghcwar hpae aatuu aasopar mellpone pyainekarr aatuu aahcawpine hkaunggsaungmyarr, Solomini nhaint uko S raytaut aalan noutkwalmha rahtarrlam aaneetwin aahkyayhkya hkaesai . uko S raytaut aalan yar mha hcatainhkae aahpyit noutsone a lha ny sharninepartaal, Solomini u saung shoet pyaunggshwae hkaesai . aamayrikaanraytaut shuko myarreat shae mhaout aalan nhaint suueat aapyinbhaat pawtwin mellpone nhang aatuu, kaunggmwansawko Magic rae gyaww ke, hosayy Ortiz, hto lamkyaungg eat aatwinpine kaungghcwar kahcarr m hkanhkaerakyaungg bharaungg thoet k satipayyhkaesai hkan taw muu pyeemha, hcaung sine htaat rahtarrlam aapaw aarr hpyint nyhait raan kyaoehcarr raansonehpyat tait u kwarhamhu hpw int lhait hpyang, kaunggmwansaw mhaaw pyinpashoet pyaunggshwaepyee 4 1/4- aashi aaungpwal mimi shar rar lamya pyaawthangya Solomini " aatate hkyaae", myinn hkwal . kaunggsawko Magic hcainmyaoesakya '' hpalarr mhar mimi samee kanyar ko hkyoe hpyet hphoet pahtam u sone myinn hpyitlarhkaesai .

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16962.48
ETH 1259.45
USDT 1.00
SBD 2.16