lainmaal yhain pyaine

in #esteem5 years ago

gaalre Fields, kaw nelll takkasolmha aalotesamarrrayyrar hceepwarrrayytakkasol nhaint hceepwarrrayytakkasol parmawkhk, a ni m sone loteaarrhk myarraatwat hcan kyaungghcaraote mawdaal hcatemakaungghcarar waywarr hpyitpyee, hcan seaore aangyinnpwarrmhumyarr mharywinhcwar sar t kand hcyaayykwat tine tar kyaunggko hcawdak taat sai . laalkwin twaymaparbhell " huaasopar Self- aalote, waansaungmhu lotesarrmyarr nhaint laalyar lotesarrmyarr ponemhaan aarrhpyint ... ni m sone lotehk lwhamhkyuan mha hpaalhtotelite [ nhaint aatuu] ni m sone lotehk lwhamhkyuan nhang t sarr t kand nhaint aahkyarr shirar tait u nhait u- kand hcyaayykwat kapyawwpartaal [nhaint nhaithku] a kyarrhpyitninehkyay mobility, " pokaungg hkwalhkyamhcatehpyaar myarraatwat aahkyayhkan hpyitpartaal . de model k t saint, Fields hcatemakaungghcarar waywarr hpyit raanaatwat ponemhaan seaore aangyinnaahkone pya s htarrtaal nhaint kyaungghcaraote mawdaal k nay sainnsaatlar saeet hawkeinmyarr kyanesay nhaithku kand kihchcatwin kuuyuu m swarrbhuu " lhoetpyawwpartaal . hthoetkyawwng, non- moe kand kataeek eat hawkeinmyarr neeparr nayrartinetaishi aasopar hcaraupya mawdaal roeroe aapaw mhaehko r ninemhar mahotebhuu . "

waallaat ( aaloteshin) raunggsuu ( a lu pya samarr) lotepayy htaat sisisarsar popyee hcyaayykwat aarnar shisai kyasaw aalotesamarr hcyaayykwat eat seehkyarr aamyin ni m loteaarrhk aalotesamarrhcyaayykwat monopsonistic yhain pyaine mhu aahpyit swinpyin lakhkanar hpyitpartaal . isai monopsony aaloteshinmyarr, darmhamahotehtokaeshoetsaw segmented hcyaayykwat sharhpwayrayy konekyahcarate, satainnaahkyetaalaat konekyahcarate, m hcone langya mobilityand aalotesamarr hcyaayykwat eat puggolrayy dyaut hcain aahpyit sabharw aahkyetmyarr a kyarrrairwalhkyetshishi collusion eat ralad hpyitninepartaal . [ koekarr loaaut] htokaeshoetsaw kihchcatwin roe shinn htoutpanrayy nhaint waalloaarr g rautmaallhoet aalotesamarr shinnlainn hkyinn nhaint loteaarrhk nhuann mhar eataarayaatwat litelyaww bhuu . darkaaahtaatshoet sloping hcuhcupaungg aalotesamarr htoutpanrayy mapyaungglell shinay maallhoet hcain a bhaal kyount sosaw hpyitpartaal aahcarr htoutpanrayy nhaint waalloaarr ponemhar pyahtarrtae aahtaatshoet aalotesamarr htoutpanrayy kway aasonepyuhkyinn eat, monopsonistic aaloteshinmyarr k htoutpanrayy nhaint aatuu lamsone litelyaww hphoet mahpyithcalout aasonehcaratemyarr mha saatsinerar tait u kamparr maataahtaatshoet slope kway ko sone par lainmaal yhain pyaine mhu aoutshi kihchcatwin par lain maal htaat loteaarrhk nhuann mhar aatwat rashilartae kway ni m . daraapyin ko raungg loteaarr pamarn kola imageee aapyaineaasine aakaunggsone hkwalway htaat ni m par lain maal .

Sort:  

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-05-20T00:11:51
Account Level: 1
Total XP: 144.30/200.00
Total Photos: 25
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.023
BTC 17155.45
ETH 1269.52
USDT 1.00
SBD 2.22