bharr eat aoutpineaahcwann 8

in #esteem5 years ago

aasopar upadaysai aain g laan aatwat hpaw hcaut hkaekyasai kaeshoet ၎inn, pinetwin taithkutaee kosar IFAB aatwin layy k byai tein bhawloneaasainn aahpwalmyarr aarr hpyint aotehkyaote hkaesai, tait u bhawlone hcayy eat hcan aatineaatar muul k ekararj yuunait aatwat htotehpawpyawwso hkaekyasai . ekararj yuunait eat aasonepyumhu ko htokaeshoetsaw byai tein ninenganaahpyit maat ht rait eat aatawlayy makyaarsayymekasamine ( shoetmahote sar taithcatetaitpine maat ht rait) hpyint aaingaliut hcakarrpyaww ninengan twayaatwat luukyaitemyarr hpyitnaysell sawlaee aasopar upaday, yahku aaneehcautsone maat htarait equivalents ( kwin hkaat aatwat roerar yuunait aarr hpyint nouttaw shoet lite) nae shu htaw int hpawpya .

aapyipyisinerar aarwalrout pwal myarraatwat kwin eata shi, darmhamahote laal pyin, 100-110 metar (110-120 kite) eat aakwaraawayy tai shieat nhaintaakyaal 64-75 metar (70-80 kite) eat aakwaraawayy tai shieat . Non- aapyipyisinerar pwalmyarraatwat fields kwin hcaturaann hpyitlar m hu tya kwayarngya payy, aakyaalaatwat 90-120 metar (100-130 kite) aashinhaint 45-90 metar (50-100 kite) hpyitnineparsai . 2008 hkunhait, IFAB pinetwin kyaal pya ant sai ninengantakar pwal hcain myarraatwat hcan hcayy aatineaataraahpyit 105 metar (344 pay) shilyarrpyee 68 metar (223 pay) eat pone say aarwalaahcarr aataipyu; shoetsaw i sonehpyathkyet noutpinetwin kine pawtwin tain hkaepyee aamhaantakaal aakaungaahtaihpaw bhaaltotmha hkaesai .

( hto raimhaannhkyetmyarr htarrshi htarrtae aapaw) k to taungg naalnimate raimhaannhkyet linemyarr hpyitkyasai nayhcain shi naalnimate linemyarr, touchlines hpyitkyasai . tait u k hc tu gan raimhaannhkyet hkyinn hce raimhaannhkyet line eat aalaaltwin mhar nayraryuuhtarr sai . daunglite raimhaannhkyet rayysarrhkyetmyarr eat aatwinhcate aanarr sate kwalrar 24 pay (7.3 metar) shi rapar mai, nhang raimhaannhkyet phoetitmyarr ko k panpoe htarrtae aalyarrlite goe pay (2.4 metar) myay pyin aahtaat hpyit rapar mai . imagepite kwan myarrsaw aarr hpyint paanntine noutkwalmha htarr shinaykyataal, darpaymaae upaday aarr hpyint m loaaut par .

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16582.66
ETH 1220.05
USDT 1.00
SBD 2.08